Obchodní podmínky k pronájmu zboží a služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Turbado.cz  s.r.o.

se sídlem Vidovská 166, 370 07 Roudné
identifikační číslo: 01625071
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26260
k možnosti sjednání služby pronájmu zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese czechcom.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Obchodní společnost Turbado.cz s.r.o., se sídlem Turbado.cz s.r.o., Vidovská 166, 370 07, Roudné, IČ: 01625071, DIČ:CZ01625071, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 26260, email: info@czechcom.cz, telefon +420777978673, +420389600106, www.czechcom.cz, zastoupená odpovědným vedoucím p. Andrejem Vargečkem, jednatelem společnosti, na základě smlouvy o obchodním zastoupení s obchodní společností Turbado.eu Ltd, Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG, United Kingdom, (dále jen "Turbado EU Ltd", poskytuje pronájem zboží a další související služby na internetovém portálu www.czechcom.cz jako služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 ve znění pozdějších předpisů, příjemcům služby (dále také "poskytovatel" nebo "poskytovatel služeb").

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP") upravují práva a povinnosti poskytovatele služeb a jejich příjemce, jakož i další pravidla a podmínky užívání internetového portálu www.czechcom.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a související dokumenty.


2. Definice pojmů  

2.1. Obchodní společnost Turbado EU Ltd. v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím svého obchodního zástupce v České republice provozuje internetový portál www.czechcom.cz za účelem nabídky pronájmu elektronického zboží, mobilních telefonů a dalšího zboží z katalogu zboží (dále také jako "pronajímané zboží") a poskytování dalších souvisejících služeb.

2.2. Poskytovatel služeb disponuje všemi právy souvisejícími s obsahem internetového portálu www.czechcom.cz, zejména právy duševního vlastnictví a právy k předmětům průmyslového vlastnictví, zejména autorským dílům, počítačovým programům, ochranným známkám, designu webové stránky, know-how apod. v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb. Poskytovatel služeb informační společnosti je právnickou osobou, která poskytuje služby informační společnosti pro účely podnikání; je-li poskytovatel služeb podnikatelem, umístění elektronických zařízení potřebných pro poskytování služeb informační společnosti není pro určení sídla nebo místa podnikání rozhodující.

2.3. Příjemcem služeb je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu www.czechcom.cz používá základní bezúplatné služby poskytované poskytovatelem nebo si objedná u poskytovatele jím nabízené úplatné služby a uzavře s ním smlouvu o nájmu zboží a poskytování souvisejících služeb specifikovaných v bodě 2.6 těchto VOP (dále také jako "smlouva"). Příjemcem se rozumí neregistrovaný příjemce, registrovaný příjemce nebo registrovaný příjemce s placeným přístupem. Příjemce služeb může být v postavení spotřebitele ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sbo ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů nebo v pozici podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Příjemce služeb je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s obsahem VOP a vyjádřit souhlas s VOP, a to buď implicitně zahájením užívání služeb (i volně veřejně přístupného obsahu) v případě neregistrovaného příjemce, nebo výslovně v rámci registrace v případě příjemce registrovaného. Osoba, která nesouhlasí s VOP, je povinna zdržet se používání služeb, a to i užívání volně veřejně přístupného obsahu internetového portálu www.czechcom.cz.

2.4. Příjemce služeb - spotřebitel je ve smyslu § 2.4 písm. a) zákona č. 634/1992 Sbo ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba, která používá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti, a tedy nevystupuje při uzavírání smlouvy v pozici podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Příjemce služeb - podnikatel je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

2.6 Služba/služby jsou nabízeny poskytovatelem prostřednictvím internetového portálu www.czechcom.cz jako bezúplatné – základní služby (přístup k volně přístupnému obsahu internetového portálu www.czechcom.cz, prostor na registraci příjemců, informace o ostatních službách a novinkách v prostoru na internetovém portálu) nebo za úplatu - placené služby v rozsahu v závislosti na typu nabízených a/nebo zaplacených služeb a typu příjemce.  
Poskytovatel nabízí především následující placené služby: krátkodobý (méně než 2 týdny) a dlouhodobý (více než 2 týdny) pronájem zboží a široké spektrum souvisejících služeb jako:

2.6.1. bezplatný dovoz zboží, které má poskytovatel skladem, v průběhu následujících pracovních dnů na udanou adresu příjemce zpravidla kurýrní službou, pokud není dohodnut jiný způsob dopravy,

2.6.2. právo příjemce na vrácení zboží do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy a nárok na vrácení kauce poskytovatelem v plné výši,

2.6.3. v případě vrácení zboží příjemcem po uplynutí 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy nárok příjemce na vrácení části kauce poskytovatelem ve výši 26, - Kč/ 1, - €,

2.6.4. v případě nároku příjemce na vrácení kauce nebo její části právo příjemce rozhodnout 
o způsobu jejího vrácení jedním z následujících způsobů: výplata v hotovosti, vrácení částky na bankovní účet v případě poskytnutí čísla bankovního účtu příjemce, čerpání částky za účelem úhrady kauce za jiné zboží, resp. úhrady za jiné služby poskytnuté poskytovatelem,

2.6.5. v případě reklamace zboží možnost jeho výměny za stejný nebo podobný model zpravidla do 2 pracovních dnů v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 13.22 a 13.23,

2.6.6. užívací právo k objednanému a dodanému zboží.

2.7. Objednávání služeb realizuje příjemce online/přes objednávkový formulář umístěný na internetovém portálu www.czechcom.cz, telefonicky, písemně nebo osobně.

2.8. Kauce odpovídá v plné výši ceně zboží uvedené na internetovém portálu www.czechcom.cz a v této výši je uhrazena příjemcem poskytovateli při uzavření smlouvy, přičemž poskytovatel vystaví příjemci potvrzení o složené kauci. Kauce slouží jako jistota za pronajaté zboží pro případ jeho poškození, ztráty či jiného znehodnocení.

2.9. Cena za pronájem zboží (nájemné) ve výši 0,54,- Kč/0,02 € za rok bude poskytovatelem automaticky odpočítávána ze složené kauce a elektronická faktura o tomto odečtení nájemného bude zaregistrována do systému poskytovatele a dostupná pro příjemce služeb online ve vytvořeném uživatelském kontě zákazníka, s čímž obě strany souhlasí. Všem zákazníkům, kteří uzavřeli nájemní smlouvy v roce 2014 je nájemné odpuštěno na první rok (2014). Toto je úvodní promoční akce na všechny nájemní smlouvy uzavřené v roce 2014.

2.10. Registrace příjemce služeb se nevyžaduje pro příjemce - uživatele základních služeb prohlížení obsahu internetového portálu www.czechcom.cz. Registrace příjemce služeb se vyžaduje pro příjemce - uživatele placených služeb.

2.11. Základní služby jsou poskytovány příjemci služeb poskytovatelem bezplatně, a to bez registrace/objednávky/smlouvy.

2.12. Placené služby jsou služby poskytované poskytovatelem příjemci za úplatu výlučně na základě registrace/objednávky/smlouvy.

2.13. Katalog zboží je databáze zboží s uvedením jeho detailních technických parametrů a dalších specifických údajů na internetovém portálu www.czechcom.cz.

2.14. Objednávka je elektronický formulář určený na objednání placené služby příjemcem, přístupný na internetovém portálu www.czechcom.cz, jehož prostřednictvím příjemce projevuje svoji vůli uzavřít s poskytovatelem smlouvu o nájmu zboží a poskytování souvisejících služeb.

2.15. Elektronická komunikace probíhá mezi poskytovatelem a příjemcem výlučně formou umístění dokumentu na příslušném místě internetového portálu www.czechcom.cz, nebo formou dokumentu/oznámení doručovaného elektronicky na kontaktní adresu elektronické pošty druhé strany, což poskytovatel i příjemce považují za splnění požadavku písemné formy a souhlasí s tím. Charakter písemného oznámení má i vyplnění a odeslání objednávky (elektronického formuláře) na internetovém portálu www.czechcom.cz. Ve výjimečných případech (například, pokud tak vyžaduje zákon nebo tyto VOP) probíhá komunikace v listinné podobě doručované na kontaktní adresu pro písemný styk druhé strany.

2.16. Vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem se řídí smlouvou o nájmu zboží a poskytování souvisejících služeb a těmito VOP, které jsou její nedílnou součástí, včetně ceníků, katalogů a jiných dokumentů navazujících na VOP, zveřejněných na internetovém portálu www.czechcom.cz od okamžiku zahájení užívání služeb příjemcem. Smlouva i VOP jsou vyhotoveny v českém / slovenském jazyce. Poskytovatel archivuje smlouvy, dokumenty o registraci, objednávky a VOP po dobu trvání závazkového vztahu a nejméně 3 roky od poskytnutí služby.

2.17. Orgánem dozoru a dohledu nad poskytováním služeb je Česká  obchodní inspekce.


3. Uzavření smlouvy a objednávání služeb 

3.1. Poskytovatel a příjemce služeb souhlasí s tímto způsobem uzavírání a následného vzniku závazkového vztahu a budou považovat smlouvu za uzavřenou v následujících případech takto:

3.1.1. v případě neregistrovaného příjemce okamžikem, kdy začne užívat volně veřejně přístupného obsahu internetového portálu www.czechcom.cz, tedy když začne s užíváním služby, čímž zároveň příjemce služeb vyjadřuje konkludentně (mlčky) svůj souhlas s VOP;

3.1.2. v případě registrovaného příjemce okamžikem:

3.1.2.1. registrace nového příjemce služeb v internetovém portálu www.czechcom.cz prostřednictvím elektronického formuláře určeného k registraci příjemce služeb, přístupného na internetovém portálu poskytovatele v rámci záložky "registrace", do kterého příjemce doplní požadované identifikační údaje (zejména adresu elektronické pošty, název, jméno, příjmení, telefonní číslo), výslovně kliknutím na ikonu souhlasu, vyjádří svůj souhlas se zněním VOP, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy, a stejně případný souhlas s odebíráním komerčních informací o zajímavých novinkách a všechny uvedené informace odešle poskytovateli služeb. Svůj souhlas s odebíráním komerčních informací o zajímavých novinkách může příjemce služeb prostřednictvím žádosti zaslané na adresu elektronické pošty poskytovatele kdykoliv odvolat;

3.1.2.2. přihlášení existujícího příjemce do systému online služeb poskytovatele, a to automatickým připojením k internetovému portálu www.czechcom.cz bezprostředně po přihlášení příjemce služeb v záložce "přihlášení" na internetovém portálu www.czechcom.cz zadáním jeho adresy elektronické pošty a hesla v přihlašovacím formuláři;

3.1.2.3. odeslání objednávky/elektronického formuláře placených služeb příjemcem služeb.

3.2. Registrace příjemce služeb nebo zahájení používání služby se považuje za projev svobodné vůle příjemce. Registrací (odesláním přihlášení) nebo zahájením používání služby příjemce služeb prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP platným v době odeslání registrace nebo zahájení užívání služby a že se těmito VOP, které tvoří nedílnou součást smlouvy, řídí vzájemné právní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem služeb.

3.3. Poskytovatel poskytuje neregistrovanému příjemci služeb základní služby bez jejich objednávání, především bezplatný přístup k veřejně dostupnému obsahu internetového portálu www.czechcom.cz, účast na hodnocení prezentovaných firem (možnost přidávat příspěvky do recenzí) spolu s prostorem, který je k tomu potřebný, přičemž na uvedené služby nemá příjemce služeb právní nárok a mohou být poskytovatelem služeb kdykoliv bez náhrady změněny.

3.4. Poskytovatel poskytuje registrovanému příjemci služeb se základní registrací základní služby bez jejich objednávání a bezplatný přístup k veřejně dostupnému obsahu internetového portálu www.czechcom.cz, účast na hodnocení prezentovaných firem, jakož i základní profil v adresáři, přičemž na uvedené služby nemá příjemce služeb právní nárok a mohou být poskytovatelem služeb kdykoliv bez náhrady změněny.

3.5. Poskytovatel poskytuje registrovanému příjemci služeb s placeným přístupem kromě základních služeb i další placené služby v dohodnutém rozsahu, a to na základě objednávky a za úplatu.

3.6. Objednávka/formulář placených služeb:

3.6.1. Registrovaný příjemce služeb vyplní objednávkový elektronický formulář přístupný na internetovém portálu www.czechcom.cz, v němž uvede veškeré identifikační údaje (především název, jméno a příjmení, e-mailovou adresu atd.), charakter a rozsah služby a zároveň vyjádří svůj souhlas se zněním těchto VOP tvořících nedílnou součást uzavírané smlouvy. Příjemce služeb je povinen před potvrzením objednávky zkontrolovat úplnost vyplnění objednávky (na nevyplněná povinná políčka objednávky ho systém při pokusu o odeslání objednávky upozorní), zkontroluje vstupní údaje a upraví případné chyby. Za správnost příjemcem vyplněných a poskytovateli poskytnutých údajů odpovídá výlučně příjemce. Pokud příjemce služeb s objednávkou souhlasí, objednávku odešle poskytovateli. Odeslání objednávkového formuláře se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Odesláním objednávky zároveň potvrzuje příjemce služeb, že souhlasí s výší kauce, resp. cenou za zřízení a poskytování služby dle aktuálního ceníku přístupného na internetovém portálu www.czechcom.cz, že se seznámil se zněním VOP platným v době odeslání objednávky a že se těmito VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem služeb.

3.6.2. Objednávka obsahuje především následující náležitosti:

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa příjemce služeb);
b) aktuální údaje potřebné k fakturaci, včetně IČ, DIČ, IČ DPH tak, jak byly přiděleny;
c) kompletní údaje potřebné k poskytování služeb, a to:
- korespondenční (dodací) adresa v případě, že je odlišná od adresy příjemce služeb;
- název (obchodní označení) zboží; počet a jednotková cena;
- označení a bližší specifikace objednané služby, resp. zboží;
- lhůta dodání zboží, resp. poskytnutí služby a jejich rozsah, v případě, že byly dohodnuty;
d) výška kauce/ceny objednané služby
e) prohlášení o seznámení se příjemce služeb s těmito všeobecnými obchodními podmínkami tvořícími nedílnou součást smlouvy a o jeho bezvýhradném souhlasu s VOP,
f) prohlášení o poučení příjemce služeb o podmínkách odstoupení od smlouvy,
g) prohlášení o pravdivosti údajů uvedených příjemcem služeb.

3.7. Poskytovatel příjemci služeb neprodleně elektronicky potvrdí přijetí objednávky služeb. Poskytovatel služeb je vázán pouze objednávkou, kterou platně přijal. Za platně přijatou objednávku se považuje bezodkladné elektronicky zaslané prohlášení poskytovatele služeb adresované příjemci služeb, ve kterém poskytovatel služeb potvrzuje, že objednávku příjemce služeb přijímá. Přijetí objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzení přijetí objednávky příjemci služeb na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém  formuláři. Mlčení nebo nečinnost poskytovatele služeb nepotvrzují přijetí objednávky. Přijetím objednávky a zaplacením kauce, resp. ceny za služby příjemcem poskytovateli se poskytovatel služeb zavazuje poskytovat služby dle objednávky a VOP.

3.8. K uzavření smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou VOP platné v okamžiku uzavření smlouvy, dochází řádným odesláním a přijetím objednávky. Poskytovatel vystaví elektronickou fakturu po uzavření smlouvy v minimálně ročních intervalech, vždy nejpozději do 31. 12. příslušného roku, a zpřístupní ji příjemci služeb po online přihlášení do uživatelského konta ve svém online systému, případně ji na požádání pošle příjemci služeb v písemné podobě na adresu uvedenou v objednávce/formuláři.

3.9. Příjemce služeb souhlasí s tím, že poskytovatel služeb je oprávněn odmítnout návrh na uzavření smlouvy v případě, když to bude považovat za opodstatněné.

3.10. Změna jakýchkoliv náležitostí smlouvy, pokud v těchto VOP není výslovně uvedeno jinak, je možná pouze ve formě číslovaných písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

3.11. Poskytovatel služby poskytuje objednané služby v požadované kvalitě, kvantitě a ve lhůtě dle podmínek uvedených v objednávce. Poskytovatel služeb může navrhnout posunutí lhůty pro dodávky, resp. poskytování služeb uvedených v objednávce, přičemž neprodleně zašle tento návrh příjemci služeb. V případě, že příjemce služeb se změnou lhůty nesouhlasí a příjemce služby se s poskytovatelem služeb nedohodnou jinak, platí, že k uzavření smlouvy nedojde.


4. Délka trvání smlouvy a poskytování služeb 

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.2. Doba poskytování služeb je uvedena v objednávce, resp. změněna na základě vzájemné dohody smluvních stran. V opačném případě platí, že doba prvního poskytnutí služeb je nejpozději 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky poskytovatelem.


5. Autorská práva 

5.1. Poskytovatel služeb souhlasí s tím, že příjemce služeb je během poskytování služeb oprávněn osobně využívat služby, jakož i související předměty chráněné právy duševního vlastnictví, jako jsou především autorská díla zpřístupněná poskytovatelem na internetovém portále www.czechcom.cz, výhradně pro vlastní/osobní potřebu, v reálném čase pouze na jednom počítačovém zařízení nebo jiném technickém zařízení umožňujícím využití služeb výlučně prostřednictvím přístupu ke službám v rozsahu uvedeném ve smlouvě/objednávce a VOP. Toto oprávnění je nepřenosné a nevýhradní.

5.2. Příjemce služeb bere na vědomí a zavazuje se nezneužít internetový portál ani jeho obsah, včetně obsahu služeb, ve svůj vlastní prospěch, ani ve prospěch jiných osob, ani ho měnit, blokovat, přetěžovat, ohrožovat, obcházet, prolamovat či jinak narušovat provoz internetového portálu www.czechcom.cz. Zároveň se příjemce služeb zavazuje, že nebude ohrožovat nebo přímo poškozovat dobré jméno poskytovatele služeb, ani zneužívat resp. odstraňovat technické prostředky ochrany jeho portálu, ani získávat a zneužívat údaje, k nimž nemá přístup, především osobní údaje jiných příjemců služeb (např. přihlašovací jména, hesla, kontaktní údaje apod.).
5.3. Momentem registrace, případně zahájení užívání služeb, se příjemce služeb zavazuje, že bude služby využívat v souladu se VOP, právními předpisy, případně dalšími pokyny poskytovatele.

5.4. Příjemce služeb souhlasí s tím, aby poskytovatel kdykoliv uskutečnil kontrolu souladu využívání služeb příjemcem s podmínkami stanovenými ve VOP; příjemce služeb je povinen strpět výkon kontroly ze strany poskytovatele.

5.5. Příjemce služeb se zavazuje dodržovat a chránit práva a právem chráněné zájmy poskytovatele i třetích osob. Příjemce je povinen nezneužít službu žádným nezákonným či neetickým způsobem, nevkládat na internetový portál obsah, který je, nebo by mohl být v rozporu s právními předpisy, těmito VOP, obchodními zvyklostmi či dobrými mravy.

5.6. Příjemce služeb se zavazuje při používání služeb nezneužívat a chránit práva k předmětům ochrany práv duševního či průmyslového vlastnictví poskytovatele, případně třetích osob, umístěných na internetovém portálu www.czechcom.cz  (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory apod.), jejichž použití poskytovatel umožnil příjemci v rámci poskytování služby. Příjemce služeb se zavazuje, že nezneužije autorská práva k autorským dílům nebo jiným předmětům ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví umístěným na internetovém portálu www.czechcom.cz, zejména je nebude využívat a zpřístupňovat veřejnosti jinak, než stanoví tyto VOP nebo zákon. Příjemce služeb se zavazuje, že zejména nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, šířit na veřejnosti ani jinak využívat jakýkoliv obsah informací umístěných na internetovém portálu poskytovatele či třetích osob. V případě, že je obsah informací chráněn technickými prostředky ochrany, je příjemce oprávněn ho jen prohlížet, bez možnosti jeho rozmnožování, byť jen pro vlastní osobní potřebu.

5.7. Příjemce služeb není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele zcela nebo zčásti poskytovat, půjčovat, postupovat, pronajímat nebo jiným způsobem umožňovat přístup třetím osobám k online službám poskytovatele, a to ať už trvale, dočasně, za úplatu nebo bezúplatně. Příjemce služeb je povinen zajistit své identifikační, případně registrační údaje, včetně hesel, před přístupem třetích osob ke službám poskytovatele, včetně jejich zneužití.

5.8. V případě, že příjemce služeb zjistí, že dochází k porušování či ohrožování práv k předmětům ochrany práv duševního či průmyslového vlastnictví poskytovatele třetími osobami, zavazuje se neprodleně informovat poskytovatele o takovémto porušení či ohrožováni práv.


6. Dodací podmínky a podmínky pronájmu zboží 

6.1. Poskytovatel se zavazuje dodat služby řádně a včas, v souladu s požadavky uvedenými příjemcem služeb v elektronickém formuláři/objednávce, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními těchto VOP a není uvedeno ve smlouvě jinak.

6.2. Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb v souladu s bodem 2.6.těchto VOP, včetně smluvního vztahu týkajícího se nájmu zboží (movitých věcí).

6.2.1 Poskytovatel (jako pronajímatel) zboží se touto smlouvou zavazuje přenechat příjemci (jako nájemci) za účelem dočasného užívání objednané zboží k obvyklému účelu ve stavu způsobilém k řádnému užívání a příjemce (nájemce) se zavazuje zaplatit poskytovateli (pronajímateli) úplatu – nájemné ve výši podle bodu 2.9.,které bude odpočítáváno z kauce ve výši podle bodu 2.8.

6.2.2. Příjemce (nájemce) má na základě této smlouvy právo objednané zboží dle této smlouvy řádně užívat, a to přiměřeně k jeho povaze a určení.

6.2.3. Pokud má zboží, které bylo pronajato, vady, pro které je nelze řádně užívat, nebo které užívání ztěžují, má příjemce (nájemce) právo, aby mu bylo poskytnuto jiné zboží sloužící témuž účelu. Záruční doba je minimálně 2 roky. Po uplynutí záruční doby nese náklady na opravu zboží v plné výši nájemce nebo souhlasí s užíváním pronajatého zboží nadále i s omezením a vadou.

6.2.4. Příjemce služeb (nájemce) se zavazuje zaplatit poskytovateli služeb (pronajímateli) jednorázovou kauci k zajištění rizik poskytovatele, jakož i nájemné ve výši podle ceníku, a to 0,54,Kč/0,02 €. Nájemné je splatné do 15. dne prvního měsíce v roce, ročně zpětně. Příjemce služeb souhlasí s tím, že na úhradu nájemného se použije alikvotní část splacené kauce. Pokud nájemce (příjemce služeb) vrátí pronajaté zboží do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy ve stavu, v jakém je při doručení převzal, má nárok na vrácení plné částky nájmu, včetně zaplacené kauce, a to do 3 pracovních dnů od doručení zboží pronajímateli.

6.2.5. Příjemce služeb je povinen uplatnit právo na odpuštění, resp. na slevu z nájemného u pronajímatele (poskytovatele služeb) nejpozději do 30 dnů od zjištění neodstranitelné vady během trvání záruční doby.

6.2.6. Dnem převzetí pronajaté věci (objednaného zboží) dochází ke vzniku nájemního vztahu, který se uzavírá na dobu neurčitou, pokud to není uvedeno v objednávce jinak.

6.2.7. Příjemce (nájemce) se zavazuje neprodleně nahlásit poskytovateli (pronajímateli) vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajatého zboží po jeho obdržení, jakož i jakoukoliv jinou skutečnost, která by poškození, ztrátu nebo zničení pronajatého zboží mohla způsobit.

6.2.8. Odpovědnost příjemce (nájemce) za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, pokud není uvedeno v těchto VOP jinak.

6.2.9. Příjemce (nájemce) je oprávněn dát zboží do podnájmu třetí straně (osobě), a to i bez souhlasu pronajímatele, jako i nakládat s pronajatým zbožím dle vlastního uvážení, a to bez omezení ze strany pronajímatele.

6.2.10 Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem služeb zaniká odstoupením nájemce (příjemce služeb) od smlouvy a vrácením pronajatého zboží v souladu s bodem 2.6.3 těchto VOP.

6.2.11. Po ukončení nájmu se nájemce zavazuje předat pronajaté zboží pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a nahlášenému poškození. Následně poskytovatel vystaví elektronickou fakturu znějící na částku v závislosti na době vrácení zboží příjemcem poskytovateli v souladu s body 2.6.2, resp. 2.6.3. těchto VOP, a k její úhradě bude použita složená kauce, s čímž příjemce vyslovuje svůj souhlas. Zbývající částka kauce bude poskytovatelem příjemci vrácena způsobem zvoleným příjemcem v souladu s bodem 2.6.4. těchto VOP.

6.2.12. Pokud se zboží ztratí, je nájemce povinen platit nájemné, pokud ztrátu zboží neohlásil příslušným státním orgánům a tyto nezjistí nového držitele nebo pokud se o tom pronajímatel jinak nedozví. Nájemci ztrátou nevznikají žádné další finanční závazky kromě již splacené kauce. 

6.3. Pokud příjemce služeb poruší některou ze svých povinností podle těchto VOP a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě stanovené pro nápravu, nájemní smlouva zaniká odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele.

6.4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinky okamžikem doručení odstoupení od smlouvy poskytovatelem příjemci služeb, a to písemně nebo formou oznámení na adresu elektronické pošty.

6.5. Poskytovatel se může rozhodnout k jednotlivému pronajímanému zboží poskytnout i dárek podle uvážení poskytovatele, který daruje s pronajímaným zbožím i tento dárek. Příjemce služby přijímá tento dárek spolu se smlouvou a řídí se ustanoveními darovací smlouvy dle § 628 až § 630 Občanského zákoníku. Poskytovatel služeb daruje obdarovanému předmětný dárek, který je poskytnut bezúplatně s jedinou výhradou uvedenou v bodě 6.6. těchto VOP.

6.6 Příjemce zboží současně s tímto institutem darovací smlouvy souhlasí s tou podmínkou, že v případě vrácení pronajímaného zboží vrátí příjemce služeb i dárek, který je navázán a spojen s tímto vybraným pronajímaným zbožím, podle rozhodnutí poskytovatele služby pro toto vytypované zboží. Pokud příjemce služeb nevrátí dárek, zavazuje se zaplatit hodnotu zboží v původní výši ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí výzvy k vrácení dárku.


7. Cena služeb

7.1. Cena za zřízení a poskytování placených služeb poskytovaných příjemci služeb za úplatu je stanovena dle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetovém portálu www.czechcom.cz.

7.2. Poskytovatel služeb zajišťuje příjemcům služeb přístup ke zboží za výhodné ceny, přičemž příjemce služeb se zavazuje platit kauci v plné výši ceny zboží. Pokud se příjemce rozhodne od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, poskytovatel služby mu odečte ze zaplacené kauce určenou srážku ve smyslu bodu 2.6.3. VOP. Poskytovatel se zavazuje vrátit příslušnou částku zpravidla na účet příjemce a na dodané související služby vystaví elektronickou fakturu. Elektronická faktura bude uhrazena v plné výši započtením ze zaplacené kauce, s čímž poskytovatel i příjemce souhlasí. Výše kauce je uvedena v objednávce a zpravidla je na úrovni nejkonkurenceschopnější prodejní ceny na trhu. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu, resp. produkt za podmínek vyplývajících z VOP.

7.3. Příjemce služeb je v prodlení se zaplacením svého splatného závazku, pokud;

7.3.1. byl u příslušného soudu podán návrh na vyhlášení konkursu na majetek příjemce služeb nebo návrh na povolení restrukturalizace nebo byl zamítnut návrh na vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku příjemce služeb, bylo přijato rozhodnutí o likvidaci příjemce služeb, byl nařízen výkon rozhodnutí týkající se podstatné části majetku příjemce služeb;

7.3.2. je příjemce služeb v úpadku nebo pokud písemně prohlásí nemožnost řádného splacení dluhu;

7.3.4. byl příjemce služeb zrušen nebo celý svůj majetek nebo jeho podstatnou část prodal nebo jinak s ní naložil, nebo se v převážné části přestal zabývat původní činností;

7.3.5. se příjemce služeb sloučil nebo splynul s jiným subjektem nebo se rozdělil nebo převedl celý svůj obchodní majetek nebo jeho podstatnou část na jiný subjekt a v době fúze, rozdělení nebo převodu hlavní nástupnický nebo nabývající subjekt nepřevezme, podle zákona nebo smlouvy, přiměřeně uspokojivě pro poskytovatele služeb, veškeré závazky příjemce služeb ze smlouvy.


8. Platební podmínky

8.1. Poskytovatel služeb po obdržení objednávky od příjemce, jejím potvrzení, zaplacení kauce a dodání zboží vystaví doklad znějící na částku odpovídající splacené kauci za poskytování služeb dle aktuálního ceníku a poskytne ho příjemci služeb elektronicky ve svém systému, nebo ho zašle e-mailem na adresu uvedenou v objednávce, nebo ho zašle na adresu příjemce zvlášť nebo spolu se zbožím. Příjemce služeb souhlasí s tím, že k úhradě roční vyfakturované částky se použije splacená kauce.

8.2. Nejpozději ke dni převzetí zboží se příjemce služeb zavazuje řádně a včas zaplatit cenu/kauci za poskytovanou placenou službu podle smlouvy, případně aktuálního ceníku poskytovatele. Dnem zaplacení / platby ceny / kauce se rozumí den připsání částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele služeb. V případě neuhrazení ceny / kauce do lhůty její splatnosti se příjemce zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše kauce za každý i započatý den prodlení s úhradou platby.

8.3. Kauce bude použita k úhradě všech budoucích nájemních plnění, na které bude vystavena elektronická faktura. Pokud nebude vyfakturovaná částka nájemného připsána ve prospěch bankovního účtu poskytovatele nejpozději dvacátý (20.) den od data vystavení elektronické faktury a taktéž výška složené kauce nebude dostatečná, smlouva na poskytování placených služeb ztrácí bez dalších kroků platnost a účinnost a poskytovatel služeb zastaví poskytování placené služby příjemci, následkem čehož bude příjemci zrušen dočasný přístup k placené službě.

8.4. Za obnovení placené služby příjemci z důvodů přerušení jejího poskytování na straně příjemce nebo pozastavení jejího poskytování z důvodů nezaplacení ceny za poskytování placené služby příjemcem bude poskytovatel účtovat příjemci částku stanovenou v aktuálním ceníku poskytovatele. Poskytování placené služby příjemci bude obnoveno po připsání této částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

8.5. Pokud dojde ke změně placené služby, bude cena za změněnou placenou službu účtována ode dne zveřejnění změny placené služby ze strany poskytovatele na internetovém portálu www.czechcom.cz.

8.6. Při platbě ze zahraničí se příjemce zavazuje uhradit veškeré s tím související náklady tak, že ve prospěch bankovního účtu poskytovatele bude připsána částka za poskytnutou placenou službu v plné výši.


9. Práva a povinností příjemce služeb 

9.1. Příjemce služeb je povinen se seznámit se VOP, případně s dalšími pravidly používání služeb zveřejněnými na internetovém portálu www.czechcom.cz před zahájením užívání internetového portálu/služby.

9.2. Internetový portál www.czechcom.cz a služby může používat pouze příjemce služeb, který souhlasí s VOP a při jejich používání je dodržuje, stejně jako jiné závazné právní předpisy.

9.3. Příjemce služeb bere na vědomí a souhlasí s tím, že plně odpovídá:

9.3.1. za obsah jím vložených údajů, ukládaných v rámci použití služby, který musí být věcný, pravdivý, nesmí být v rozporu s právními předpisy, především s Občanským zákoníkem.
Autorským zákonem, s pravidly poctivého obchodního styku, dobrými mravy a nesmí zasahovat do práv a právem chráněných zájmů poskytovatele nebo třetích osob;

9.3.2. za využívání internetového portálu a on-line služeb poskytovaných jeho prostřednictvím, v jehož rámci jsou závazná stejná právní, morální a etická pravidla, jako při jakékoliv jiné formě veřejně přístupného sdělení;

9.3.3. že obsah celého internetového portálu www.czechcom.cz může být upravován podle uvážení poskytovatele, který je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění nebo souhlasu příjemce měnit, případně odstraňovat jakoukoliv část obsahu, či úplně pozastavit provozování internetového portálu www.czechcom.cz; příjemci tak může být zablokován, a to trvale nebo dočasně, přístup jak k obsahu internetového portálu a službám poskytovatele a třetích osob, tak i k obsahu údajů příjemce služeb; tímto není dotčena závaznost do té doby uzavřených smluv.

9.3.4. poskytovatel služeb je v případě porušení smlouvy či VOP oprávněn odstranit obsah údajů vložených příjemcem služeb, neprodleně přerušit, případně zastavit poskytování služeb a zablokovat přístup příjemce ke službě, a to v závislosti na míře závažnosti porušení smlouvy či VOP příjemcem. Pokud dojde k zablokování přístupu příjemce na internetový portál www.czechcom.cz, dojde v případě registrovaného příjemce automaticky ke zrušení smluvního vztahu, čímž nejsou dotčena ustanovení o náhradě škody.

9.4. Příjemce služeb je povinen uvést v registraci, objednávce, formuláři úplné, přesné a pravdivé údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů v nich obsažených; v případě, že tak neučiní, jsou pro poskytovatele závazné původně uvedené údaje a příjemce služeb odpovídá za případnou škodu, která v této souvislosti poskytovateli vznikne.

9.5. Příjemce služeb je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli služeb všechny vady související s poskytováním služeb dle těchto VOP a neprodleně ohlásit poskytovateli všechny skutečnosti známé příjemci služeb, které by mohly negativně ovlivnit poskytování služeb poskytovatelem.

9.6. Příjemce služeb je povinen si zálohovat data týkající se jeho osoby (především elektronické faktury, objednávky, osobní údaje apod.).

9.7. Příjemce služeb v postavení fyzické osoby souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem ve smyslu zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů, a to po dobu nezbytně nutnou v případě, že takové údaje příjemce dobrovolně vyplnil nebo je poskytovatel získal na základě registrace příjemce nebo v rámci přístupu příjemce ke službě. Příjemce služeb odesláním registrace nebo zahájením používání služby potvrzuje, že všechny jím uvedené údaje, včetně osobních údajů v případě jejich poskytnutí, jsou pravdivé a přesné, a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o všech právech a povinnostech pro něho vyplývajících z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoliv tento souhlas odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu poskytovatele. Uvedené neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu. Příjemce placených služeb uzavřením smlouvy dává souhlas poskytovateli, podle zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, poskytovat jeho osobní údaje třetí zemi, konkrétně USA, společnosti Turbado EU LLC.

9.8. Příjemce služeb souhlasí s tím, aby mu poskytovatel na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v registraci zasílal informace o poskytování služby či dalších služeb, jakož i obchodní sdělení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 zákon o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů Příjemce je oprávněn kdykoli odvolat tento svůj souhlas s využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím obchodního oddělení poskytovatele na kontaktech uvedených na internetovém portálu www.czechcom.cz. Informace technického, provozního charakteru a informace týkající se registrace či služby se nepovažují za obchodní sdělení.
 

10. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

10.1. Poskytovatel služeb se zavazuje poskytnout příjemci služeb prostřednictvím internetového portálu www.czechcom.cz služby, a to zdarma nebo za úplatu v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP.

10.2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo v případě potřeby jakkoli zasáhnout do internetového portálu www.czechcom.cz, včetně změny nabídky a specifikace jeho služeb i těchto VOP, a to i bez předchozího oznámení příjemci nebo jeho souhlasu.

10.3. Změna v nabídce služeb, VOP a datu jejich účinnosti je příjemci placených služeb sdělována elektronicky, zveřejněním na internetovém portálu www.czechcom.cz. Pokud příjemce služeb nejpozději sedm dnů od oznámení o změnách poskytování služby nebo VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené příjemcem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny. Příjemce služeb má právo smlouvu, jakož i užívání služby písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do sedmi dnů ode dne oznámení o změnách.  

10.4. Poskytovatel služeb je oprávněn omezit, přerušit či zastavit poskytování služby např. v důsledku nevyhnutelné správy, opravy, údržby internetového portálu www.czechcom.cz, a to i bez předchozího oznámení příjemci nebo jeho souhlasu, především při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby příjemcem nebo třetí osobou, jakož i v ostatních případech závažného porušení povinností příjemce služeb definovaných VOP nebo právními předpisy.
 

11. Zánik smluvního vztahu 

11.1. Vztah založený smlouvou mezi poskytovatelem a příjemcem služeb zaniká v případech stanovených ve VOP, a to zejména na základě písemné dohody smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy.

11.2. Příjemce, který je spotřebitelem, je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit s jeho souhlasem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto bodu. Příjemce, který není v postavení spotřebitele, je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem. 

11.3. Pokud příjemce služeb poruší ustanovení těchto VOP včetně OP, považuje se to za porušení smlouvy a může být důvodem pro okamžité přerušení, případně zastavení poskytování služeb. Pokud ve VOP není dohodnuto jinak, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností a příjemce ztrácí nárok na vrácení již zaplacené kauce, resp. poskytovatel neztrácí právo na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období.

11.4. Při odstoupení od smlouvy poskytovatelem z důvodů na straně příjemce služeb je příjemce povinen poskytovateli uhradit veškeré poskytovatelem již vynaložené náklady související se zřízením, případně zrušením poskytování služby.

11.5. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele služeb je provedeno i okamžikem, kdy poskytovatel v souladu s VOP zastaví příjemci poskytování služby a zablokuje přístup příjemce k používání internetového portálu www.czechcom.cz v případě porušování pravidel poskytování internetových služeb ze strany příjemce služeb nebo v případě takového způsobu využívání služeb, který lze považovat za protiprávní nebo v rozporu s dobrými mravy či pravidly poctivého obchodního styku. Tím končí registrace příjemce i smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem. Odstoupení od smlouvy příjemcem služeb je účinné doručením příslušného projevu vůle poskytovateli služeb, s uvedením čísla elektronické faktury, na adresu poskytovatele.

11.6. Zánikem smlouvy zanikají všechna oprávnění příjemce služeb na používání příslušných služeb. 

11.7. Zánikem smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, sankcí a ustanovení související s takovými právy a povinnostmi, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení smluvního vztahu (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před ukončením smluvního vztahu). Po ukončení smluvního vztahu není poskytovatel služeb povinen vracet jakoukoliv úhradu obdrženou od příjemce služeb, pokud smlouva, VOP, nebo zákon nestanovují výslovně jinak. Všechny nevyfakturované, případně neuhrazené peněžní pohledávky vyplývající ze smlouvy, vzniklé do doby zániku smlouvy, jsou splatné nejpozději do čtrnácti dnů po zániku smlouvy. Poskytovatel je povinen vrátit alikvotní část kauce příjemci v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami.
 

12. Odpovědnost za vady a škodu

12.1. Poskytovatel služeb prohlašuje, že je oprávněn poskytovat příjemci objednané služby a že odpovídá příjemci za umožnění přístupu k placené službě a za řádné poskytnutí služeb v rozsahu podle smlouvy a VOP.

12.2. Příjemce služeb souhlasí s těmito VOP a zároveň bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že:

a) informace, které zveřejňuje poskytovatel služeb na svém internetovém portálu www.czechcom.cz jsou informativního, nezávazného charakteru, nejsou považovány za doporučení, nabídku ani návrh na uzavření smlouvy, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, resp. není výslovně uvedeno jinak;
b) poskytovatel služeb nenese zodpovědnost za úplnost, správnost či aktuálnost těchto informací;
c) poskytovatel služeb podle zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah, který vytvoří příjemce služeb;
d) poskytovatel služeb neodpovídá za nepřetržité nebo bezchybné fungování internetových portálů, včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité nebo bezchybné poskytování bezúplatných služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro příjemcem zamýšlený účel;
e) poskytovatel služeb není povinen provádět zálohy dat příjemce umístěných na internetovém portálu, kromě dat příjemce využívajícího placené služby;
f) pokud dochází ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, informace obsažené ve zprávě nejsou chráněny (zakódovány).

12.3. Odpovědnost a riziko za užívání služby snáší příjemce, který zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude hradit veškeré náklady související s použitím komunikačních prostředků nezbytných pro využívání služeb příjemcem.

12.4. Příjemce dále souhlasí s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost především za vady služby, ani za ztrátu dat příjemce, či jiné s tím související škody způsobené přímo nebo nepřímo, především nevhodným výběrem služby příjemcem, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí služby, porušením závazků příjemce vyplývajících ze VOP, např. zásahem do internetového portálu www.czechcom.cz, případně služby, ze strany příjemce, vadou nebo selháním pracovní stanice používané příjemcem, nebo jiného hardwaru nebo softwaru příjemce, nedodržováním pokynů poskytovatele (především nesprávným použitím nebo zneužitím internetového portálu www.czechcom.cz, případně služby), neúplností, nesprávností nebo neaktuálnosti informací uvedených na internetovém portálu www.czechcom.cz, ztrátou či využíváním dat, omezením, přerušením nebo zastavením poskytování služby příjemci, včetně odstranění obsahu týkajícího se příjemce (zejména osobního profilu či jiných informací od příjemce) v souladu s VOP, v případě zásahu třetích osob či okolnostmi, které vylučují odpovědnost, včetně vyšší moci v případě, že příjemce nebude způsobilý připojit se k internetovému portálu www.czechcom.cz, v případě poruchy na zařízeních třetích osob, resp. jejich způsobení jinou neodvratitelnou událostí, která nemá původ v poskytování služby, či jinými příčinami, které nevyplývají z vlastní služby poskytované poskytovatelem ani nejsou poskytovatelem zaviněny. Odpovědnost za škodu ze strany poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP není v případech zde uvedených dána a poskytovatel neodpovídá za způsobenou škodu (včetně ušlého zisku).

12.5. Pokud bude poskytování služeb přerušeno nebo omezeno z důvodů na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele vůči příjemci omezena pouze na odpovědnost za obnovení poskytování služeb; tuto povinnost však poskytovatel nemá v případě, že se rozhodne zcela přestat poskytovat služby. Příjemce nemá právo na uplatňování jiných nároků z práva odpovědnosti za vady, ani za škodu (včetně ušlého zisku). Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z již platně uzavřených smluv.

12.6. Smluvní strany se dohodly na tom a souhlasí s tím, že rozsah závazků poskytovatele v souvislosti s jeho odpovědností za vady služby a za škodu je uveden ve VOP, především v ustanoveních tohoto článku.

12.7. Pokud dojde k porušení povinností poskytovatele, na které se nevztahuje vyloučení odpovědnosti za škodu a limitace náhrady škody podle VOP nebo ze zákona a kdy v důsledku takového porušení vznikne prokazatelně příjemci škoda, je příjemce oprávněn požadovat od poskytovatele úhradu skutečně prokázaných přímých škod (bez ušlého zisku) s výjimkou škody, která vznikla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost a v případech podle § 374, § 376, § 384 a § 385 Obchodního zákoníku, vzniklých prokazatelně zaviněním poskytovatele. Smluvní strany se dohodly na limitaci náhrady škody do výše ceny zboží/kauce.

12.8. Příjemce odpovídá za škodu způsobenou jemu samému, poskytovateli nebo třetí osobě zejména obsahem informací vložených, resp. poskytnutých příjemcem, jakož i tím, že poskytl nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící údaje. Příjemce odpovídá poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobou, jíž umožnil užívání služby. Škodu je příjemce povinen uhradit na základě výzvy poskytovatele.
 

13. Reklamační řád – odpovědnost za vady a reklamace

13.1. Tento reklamační řád se vtahuje na uplatňování a způsob vyřizování reklamací. Poskytovatel odpovídá za vady služby, včetně zboží doručeného příjemci služeb. Příjemce služeb je ve smyslu tohoto reklamačního řádu povinen reklamaci písemně uplatnit u poskytovatele služeb, a to neprodleně po zjištění vady. Reklamační řád se vztahuje na placené služby objednané příjemcem u poskytovatele prostřednictvím internetového portálu www.czechcom.cz. 

13.2. Příjemce služeb – spotřebitel odesláním objednávky poskytovateli potvrzuje, že se seznámil s tímto reklamačním řádem a že s ním plně souhlasí. Příjemce služeb zároveň prohlašuje, že byl řádně seznámen s podmínkami, způsobem a místem uplatnění reklamace, včetně údajů o provádění záručních oprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

13.3. Příjemce služeb je oprávněn uplatňovat si u poskytovatele reklamaci pouze na služby, resp. dodané zboží zakoupené u poskytovatele, na které se vztahuje záruka a které vykazuje vady zaviněné dodavatelem nebo poskytovatelem služeb.

13.4. Tento reklamační řád se vztahuje na všechny transakce mezi příjemcem a poskytovatelem služeb, pokud nejsou smluvně dohodnuty jiné záruční podmínky. Informace o servisních místech realizujících záruční a pozáruční servis budou příjemci poskytnuty na požádání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

13.5. Příjemce služeb je povinen provést prohlídku zboží již při převzetí zboží, resp. při zahájení užívání služeb. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zboží, resp. služeb, jen když prokáže, že tyto vady měla služba, resp. zboží, již v době převzetí. Během záruční doby má příjemce právo na bezplatné odstranění vady po předložení reklamačního formuláře, zboží, včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci poskytovatele spolu s dokladem o zaplacení (složení kauce) nebo záručním listem.

13.6. Pokud služby, resp. výrobky vykazují vady, příjemce - spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u poskytovatele v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona 250/2007 o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů tak, že doručí zboží na adresu poskytovatele nebo do jím určené provozovny a uplatní písemnou reklamaci, kterou doručí poskytovateli. Příjemce je povinen v reklamaci přesně označit druh a rozsah vad. Příjemce má právo uplatnit reklamaci služby, resp. zboží i u osoby oprávněné výrobcem/poskytovatelem k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"), jejichž seznam je obsažen v záručním listě, případně ho poskytovatel zašle příjemci na požádání.

13.7. Reklamační řízení v případě zboží, které lze objektivně doručit poskytovateli, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení reklamovaného zboží poskytovateli,
b) uplatnění reklamace příjemce vůči poskytovateli v písemné podobě
- Poskytovatel doporučuje příjemci zásilku s reklamovaným zbožím pojistit. Předměty zasílané příjemcem služeb "na dobírku" poskytovatel nepřebírá.
- Reklamační řízení v případě služeb, které se nedají objektivně doručit poskytovateli, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení formuláře na uplatnění reklamace vyplněného příjemcem poskytovateli,
b) písemné potvrzení o provedené prověrce reklamované služby třetí osobou určenou poskytovatelem.

13.8. Den uplatnění reklamace se považuje za začátek reklamačního řízení. Reklamované zboží je třeba doručit do sídla poskytovatele, pokud poskytovatel nebo určená osoba poskytovatelem neurčí jinak (např. dopravit reklamovanou službu přímo "určené osobě"). V případě jakýchkoliv nejasností je třeba se obrátit na poskytovatele služeb telefonicky nebo elektronickou poštou. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby.

13.9. Poskytovatel je povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizováním reklamací v místě určeném ve všeobecných obchodních podmínkách pro přijímání reklamací.

13.10. Příjemce je povinen reklamovat vady služeb, resp. zboží u poskytovatele bez zbytečného odkladu, jinak příjemci zaniká právo vůči poskytovateli na bezplatné odstranění vady.

13.11. Potvrzení o uplatnění reklamace, ve kterém poskytovatel přesně označí reklamované vady a poučí příjemce - spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku, vydá poskytovatel nebo jím určená osoba příjemci – spotřebiteli ve formě zvolené poskytovatelem, např. ve formě zprávy elektronické pošty nebo v písemné podobě. Poskytovatel je povinen doručit příjemci - spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace ihned, pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. V případě, že to není možné, musí být potvrzení doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má příjemce možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

13.12. Na základě rozhodnutí příjemce - spotřebitele, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, jsou poskytovatel nebo „určená osoba" povinni určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace poskytovatel nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má příjemce - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové. Poskytovatel informuje příjemce o ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (elektronickou poštou nebo dopisem) a zároveň příjemci - spotřebiteli spolu se zbožím/službou doručí reklamační protokol.

13.13. Pokud příjemce - spotřebitel uplatní reklamaci během prvních měsíců od uzavření smlouvy, může poskytovatel vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborného posouzení služeb"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže poskytovatel od příjemce požadovat úhradu nákladů spojených s odborným posouzením.

13.14. Pokud příjemce - spotřebitel uplatní reklamaci po uplynutí 24 měsíců od uzavření smlouvy a poskytovatel ji zamítne, osoba, která reklamaci vyřídila, se zavazuje v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může příjemce - spotřebitel poslat reklamované zboží k odbornému posouzení. V případě, že příjemce zašle zboží určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace k odbornému posouzení, náklady tohoto odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese poskytovatel, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud příjemce - spotřebitel prokáže odborným posudkem odpovědnost poskytovatele za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Poskytovatel je povinen příjemci uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

13.15. Příjemce nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na něž byl poskytovatelem v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o nichž, s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Poskytovatel si vyhrazuje právo nahradit vadnou službu jinou obdobnou službou.

13.16. Nárok příjemce na uplatnění reklamace u poskytovatele zaniká:

a) neoznámením zjevných vad zboží při jeho převzetí, resp. při zahájení užívání služeb,
b) neodborným zásahem do zboží, neodborným zacházením s ním nebo zanedbáním řádné péče o zboží,
c) poškozením zboží při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, či jiným mechanickým poškozením zboží způsobeným příjemcem nebo třetí osobou neoprávněnou k zásahu,
d) nepředložením dokladu o zaplacení zboží/služby, dodacího listu nebo záručního listu, nezbytného příslušenství nebo dokumentace ke zboží,
e) uplynutím záruční doby,
f) skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí zboží, například svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
g) poškozením zboží v důsledku nevyhnutelných, případně nepředvídatelných událostí, zhoršením jeho stavu, náhodným zničením nebo poškozením způsobeným škůdci,
h) poškozováním zboží jeho přetěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo jiné dokumentaci, obecnými zásadami používání, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy.

13.17. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci a následně ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) výměnou zboží, resp. opětovným poskytnutím služby,
b) opravou zboží,
c) vrácením (vyplacením) ceny/kauce za službu/zboží,
d) poskytnutím přiměřené slevy z ceny/kauce za službu/zboží,
e) poskytnutím jiného náhradního plnění určeného poskytovatelem,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace.

13.18. Pro příjemce - spotřebitele je na doručené zboží stanovena záruční doba 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží příjemcem. Pro služby je stanovena 15 denní záruční doba. Záruční doba pro příjemce - podnikatele se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

13.19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou příjemce nemohl používat službu/zboží z důvodu záruční opravy.

13.20. V případě, že dojde k výměně zboží nebo opětovnému poskytnutí služby, poskytovatel vydá příjemci doklad se specifikací výměny, a případné další reklamace budou uplatňovány na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží nebo opětovného poskytnutí služby začíná běžet nová záruční doba od převzetí vyměněného zboží/služby.

13.21. Veškeré záruční opravy jsou v případě, pokud do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na jejich uplatnění podle těchto všeobecných obchodních podmínek, prováděny bezplatně.

13.22. Pokud jde o vadu odstranitelnou, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí příjemce podle těchto VOP následujícím způsobem:

a) Pokud příjemce projeví zájem o tzv. expresní vyřízení reklamace a uhradí za toto vyřízení poplatek ve výši 10 % z původní ceny zboží/kauce, bude mu do 2 pracovních dnů vyměněno reklamované zboží za zboží ve stejné kvalitě, ve stejném stavu, se stejnými parametry, případně za zboží vyšší řady, pokud bude příjemce souhlasit s doplatkem ve výši rozdílu mezi původní cenou reklamovaného zboží a cenou nového modelu. Nárok poskytovatele na úhradu poplatku za expresní reklamaci tímto není dotčen.
b) V případě, že se příjemce nedohodne s poskytovatelem na expresní reklamaci podle písm. a), poskytovatel ve lhůtě zpravidla do 1 kalendářního týdne opraví reklamované zboží, pokud v této lhůtě opravu nezrealizuje výměnou reklamovaného zboží za zboží ve stejné kvalitě, ve stejném stavu, se stejnými parametry, případně za zboží vyšší řady v případě souhlasu příjemce s doplatkem ve výši rozdílu mezi původní cenou reklamovaného zboží a cenou nového modelu. V případě, že příjemce úhradu doplatku odmítne, poskytovatel znovu opraví reklamované zboží ve lhůtě do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Pokud k odstranění vady zboží nedojde, poskytovatel nabídne vadné zboží příjemci zpět a nabídne mu slevu z ceny zboží/kauce ve výši 50 %.
c) Pokud příjemce odmítne převzít vadné zboží, bude mu vrácena cena za zboží/kauce v plné výši.

13.23. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl příjemce zboží řádně užívat, poskytovatel vyřídí, v závislosti na rozhodnutí příjemce podle těchto VOP, reklamaci následujícím způsobem:

a) Vymění reklamované zboží za zboží ve stejné kvalitě, ve stejném stavu, se stejnými parametry, případně za zboží vyšší řady v případě souhlasu příjemce s doplatkem ve výši rozdílu mezi původní cenou reklamovaného zboží a cenou nového modelu.
b) V případě, že příjemce úhradu doplatku odmítne, poskytovatel nabídne vadné zboží příjemci zpět a nabídne mu slevu z ceny zboží/kauce ve výši 50 %.
c) Pokud příjemce odmítne převzít vadné zboží, bude mu vrácena cena za zboží/kauce v plné výši.

13.24. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

13.25. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát nebo právě dvakrát, pokud pro tuto vadu nemůže příjemce zboží řádně užívat.

13.26. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

13.27. Nárok příjemce na uplatnění reklamace zboží/služeb se po odstranění reklamované vady vyčerpává a bez ohledu na výsledek reklamace není příjemce oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu  (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

13.28. V případě, že poskytovatel ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace, ačkoliv vada služby nebyla odstraněna, je příjemce oprávněn uplatnit své právo na odstranění této vady soudní cestou.

13.29. Reklamaci služby má příjemce možnost vyřídit expresně a to okamžitou výměnou do 2. pracovních dnů od doručení chybné služby zpět k poskytovateli formou získání kreditu na novou službu od poskytovatele ve výši 90% původní služby na objednání nové služby. Tento kredit musí být použit pouze na jednu novou službu a je časově omezen na 30 kalendářních dnů od uznání kreditu. Podmínky čerpání kreditu:

a) pokud je depozit za novou službu vyšší než poskytnutý kredit, příjemce musí doplatit rozdíl podle stanovených platebních podmínek.
b) pokud je depozit za novou službu nižší než poskytnutý kredit, příjemci zbývající kredit propadá.

Nová služba má záruční dobu pouze zbývající z původní služby a nevztahuje se na ni nová záruka.
 

14. Odstoupení od smlouvy příjemcem

14.1. Příjemce - spotřebitel:

14.1.1. Příjemce - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 15 kalendářních dnů od převzetí zboží, resp. zahájení užívání služby, a to doručením dopisu o odstoupení od smlouvy poskytovateli v uvedené lhůtě.

14.1.2. Příjemce - spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém je převzal. Stejně je povinen poskytovateli předložit doklad o zaplacení ceny zboží/kauce a uvést, zda má zájem o vrácení ceny zboží/kauce na bankovní účet (v tom případě uvede i číslo bankovního účtu), o výplatu v hotovosti, nebo zda bude částka čerpána pro další nákupy.

14.1.3. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, poskytovatel má právo požadovat náhradu takto vzniklé škody a tuto odečíst z ceny/kauce vrácené příjemci. Peněžní prostředky budou vráceny příjemci - spotřebiteli do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy příjemcem.

14.1.4. Poskytovatel není povinen po uplynutí zákonem stanované lhůty 15 kalendářních dnů dle zákona č. 108/2000 přijmout k reklamaci zboží neodpovídající hygienickým standardům.

14.1.5. Příjemce souhlasí s tím, že pokud jsou současně se službou poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena s podmínkou, že v případě odstoupení příjemce – spotřebitele od smlouvy dle bodu 14.1.1. darovací smlouva pozbývá účinnosti a příjemce je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

14.1.6. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží náklady na dopravu při vrácení zboží nese příjemce - spotřebitel.

14.1.7. Pokud se poskytovatel a příjemce - spotřebitel nedohodnou jinak, příjemce - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se tato služba začala poskytovat se souhlasem příjemce - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 12 odstavce 1 až 3 zákona č. 108/2000.
b) prodej zboží nebo poskytnutí služby za cenu, jejíž výše závisí na pohybu cen na finančním trhu, který poskytovatel nemůže ovlivnit,
c) poskytování služeb podle zvláštních požadavků příjemce - spotřebitele nebo poskytování služeb určených speciálně pro jednoho spotřebitele nebo služeb, které vzhledem ke své vlastnosti nelze vrátit,
d) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které příjemce - spotřebitel rozbalil,
e) prodej novin, časopisů a periodického tisku,
f) loterie a jiné podobné hry.

14.2. Příjemce - podnikatel:

14.2.1 Pokud je příjemce služeb podnikatelem, odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy se bude řídit ustanoveními Obchodního zákoníku. Při odstoupení od smlouvy může být příjemci - podnikateli nabídnuto náhradní plnění v závislosti na stavu vráceného zboží, míře jeho opotřebení a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží vyhodnotí poskytovatel. V případě, že se obě strany nedohodnou na oboustranně akceptovatelných podmínkách, zboží bude na náklady poskytovatele vráceno zpět příjemci - podnikateli. Poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce - podnikatele úhradu případných dalších nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s odstoupením od smlouvy příjemcem - podnikatelem.
 

15. Ostatní ustanovení 

15.1. V případě, že přístup k některým informacím na internetovém portálu www.czechcom.cz, je podmíněn poskytnutím údajů, které mohou mít charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytnutím těchto údajů příjemce služeb souhlasí s jejich využitím, zpracováváním a uchováváním společností Turbado CZ, s. r. o. a Turbado EU Ltd.
Společnost je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrována pod číslem 00051223.

15.2. S osobními údaji bude nakládáno důvěrně a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis.

15.3. Účelem použití osobních údajů příjemce služeb je výhradně administrace tohoto smluvního vztahu a z něj vyplývajícího poskytování služeb a doručování zboží. Zpracování a uchovávání osobních údajů se řídí zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje příjemce služeb nebudou poskytnuty třetí osobě. Příjemce placených služeb uzavřením smlouvy uděluje poskytovateli souhlas k poskytnutí jeho osobních údajů do třetí země, a to do USA, společnosti Turbado EU LLC.
 

16. Závěrečné ustanovení

16.1. Právní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, které nejsou upraveny smlouvou, případně těmito VOP, se řídí právním řádem Slovenské republiky, zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a pokud je příjemcem služeb podnikatel, i zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 a § 262 odst. 2 Obchodního zákoníku písemně dohodly a souhlasí s tím, že jejich závazkový vztah, který se neřídí § 261 Obchodního zákoníku, se bude řídit Obchodním zákoníkem.

16.2. Právní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, který při uzavírání smlouvy nevystupuje v postavení podnikatele a odpovídá charakteristice spotřebitele ve smyslu ustanovení § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se řídí VOP s podpůrnou aplikací § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

16.3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce poskytovatele.

16.4. Pokud dojde k neplatnosti některého ustanovení VOP, tato skutečnost nemá za následek neplatnost celých VOP, pokud se nejedná o skutečnost, se kterou zákon takovéto účinky spojuje.

16.5. Tyto VOP pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších, novějších VOP.

16.6. Aktuálně platné a účinné VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně prostřednictvím počítačové sítě internet na internetovém portálu poskytovatele www.czechcom.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese sídla poskytovatele.

16.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem uvedeným níže.

16.8. Jakékoliv spory se budou řešit před věcně a místně příslušným soudem ve Slovenské republice.

16.9. Komunikačním jazykem během trvání smlouvy je slovenský jazyk.

16.10. Jakékoliv reklamace uplatňované příjemci služeb - spotřebiteli budou řešeny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Reklamace uplatňované příjemci služeb - podnikateli budou řešeny v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. Reklamace se uplatňují písemně na adrese společnosti Turbado.cz s.r.o.

16.11. Pokud je smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem služeb uzavřena v písemné podobě, při výkladu ustanovení týkajících se obsahu právního vztahu mají přednost odlišná individuální ujednání obsažená v písemné smlouvě před těmito VOP.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.07.2017

Produkt byl přidán do porovnání. V porovnání máte 0 produkty. Přejít na porovnání