Všeobecné smluvní podmínky PaaS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  PRO PRODUKT JAKOŽTO SLUŽBU PRO OSOBY, KTERÉ JSOU SPOTŘEBITELI

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1    Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro Produkt jakožto Službu (dále uváděné jako „GBTC“) upravují vztahy mezi Smluvními stranami: společností TEUMT LTD, se sídlem na adrese Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, v záležitostech, jež se týkají TEUMT LTD, organizační složka, se sídlem na adrese Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO:52027872, která je zapsána u obchodního rejstříku Obvodního soudu Bratislava 1, pod oddílem: Po, složka č.: 5350/B, jako Poskytovatele Produktu jakožto služby (dále uváděného jako „Poskytovatel“), a Spotřebitele Produktu jakožto Služby (tento Produkt je dále uváděn jako „PaaS“) (dále uváděného jako „Zákazník“).
1.2    Právní vztahy vznikající z těchto GBTC a související právní úkony jsou založeny na skutečnosti, že Poskytovatel dovoluje Zákazníkovi používat zboží přesně specifikované v Objednávce (dále uváděno jako „Smlouva o úrovni poskytovaných služeb“).
1.3    Podáním Objednávky Zákazník potvrzuje tyto GBTC a souhlasí s nimi.  

2. DEFINICE TERMÍNŮ

2.1    Zájemce je osobou, která má zájem o Služby, zejména tak, že je objednává prostřednictvím uzavření SLA na dálku po internetu nebo přes jiné portály určené k uzavření takové smlouvy.
2.2    Smlouva o úrovni poskytovaných služeb (SLA) je smlouva, která vyplývá z potvrzení Zákazníkovy Objednávky a jejího akceptování Poskytovatelem a jejímž obsahem je PaaS pro příslušné služby spojené se zbožím nebo věcmi, kdy pro Poskytovatele vznikají povinnosti předat Zákazníkovi předmět PaaS, zajistit další povinnosti podle SLA a těchto GBTC, a kdy Zákazník má povinnost převzít příslušný PaaS, pečovat o něj a zacházet s ním v souladu se SLA a těmito GBTC a uhradit cenu a splnit další povinnosti podle SLA a těchto GBTC. Uzavřením SLA převádí Poskytovatel na Zákazníka právo používat PaaS během dohodnutého období. SLA je nedílnou součástí těchto GBTC.
2.3    Objednávka je elektronickou formou pro objednání Služeb Zákazníkem od Poskytovatele po internetu nebo jakýmkoliv jiným vyjádřením Zákazníkovy vůle uzavřít SLA. Objednávkou se Zákazník zavazuje plnit své povinnosti podle GBTC a SLA a je si vědom toho, co je jejím obsahem a jaké vznikají právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Zasláním Objednávky a zaškrtnutím příslušného políčka v Objednávce Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s obsahem těchto GBTC, přečetl si je, porozuměl jim a zavazuje se tyto podmínky plnit. Po vytvoření Objednávky obdrží Zákazník shrnutí Objednávky e-mailem s podrobnostmi příslušné objednávky. Potvrzení Objednávky se odešle po kontrole podané Objednávky a v případě elektronické platby po připsání úhrady na účet Poskytovatele.
2.4   Služba neboli PaaS je služba poskytnutá Poskytovatelem Zákazníkovi podle SLA pro PaaS a jakékoliv další služby.
2.5    Předmět PaaS jsou Služby týkající se zboží, věcí nebo jiných majetkových hodnot, které jsou identifikovatelné a mohou tvořit Předmět PaaS. Předmět PaaS ve vztahu k SLA je definován v Zákazníkově Objednávce.
2.6    Prodej v souvislosti se SLA vždy znamená prodej Služby v jakémkoliv smyslu a kontextu a jakýmikoliv komunikačními prostředky.
2.7    Nákup vzhledem k SLA vždy znamená nákup Služby v jakémkoliv smyslu a kontextu a jakýmikoliv komunikačními prostředky.
2.8    Zboží a Produkty jsou vždy chápány jako věci, které jsou Předmětem PaaS podle SLA.
2.9    Cena je částka, jejíž úhrada je požadována od Zákazníka Poskytovateli podle SLA v souladu se SLA a těmito GBTC. Cena je též finanční úhradou za všechny Služby, které Zákazník používá a které mu Poskytovatel poskytuje. Cena za SLA pro PaaS je uvedena v SLA ve vztahu k Zákazníkově Objednávce. Cena vždy znamená též jistinu.
2.10  Jistina je částka, kterou je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli po vytvoření SLA a která splňuje výlučně ochrannou funkci pro krizové události, které mohou nastat v průběhu trvání SLA (např. škody, ztráty nebo jiné snížení hodnoty Předmětu PaaS). Jistina je částka, která je vymahatelné povahy, pokud nebudou splněny podmínky podle SLA a těchto GBTC. Výše jistiny je stanovena Poskytovatelem a její předběžná částka je uvedena v Katalogu Služeb a příslušná konečná částka je uvedena v Potvrzení Objednávky. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi stvrzenku na jistinu, která může být též nazývána fakturou.
2.11   Převzetí Zboží znamená okamžik převzetí Předmětu PaaS Zákazníkem podle SLA.
2.12   Záruční lhůta znamená dobu, během které je Poskytovatel odpovědný za vady Předmětu PaaS za podmínek uvedených v těchto GBC a SLA.
2.13   Registrace Zákazníka je Zákazníkova činnost, na jejímž základě je vytvořen vlastní účet na webu, který umožní mít pravidelný přístup ke všem informacím, které se týkají SLA, a komunikovat v záležitostech SLA a dalších Objednávek s Poskytovatelem. Registrace Zákazníka je dobrovolná. Zákazníkův účet též zahrnuje informační schránku dokumentů, kde Poskytovatel doručuje Zákazníkovi různé informace a dokumenty podle těchto GBTC.
2.14   Katalog Služeb je nabídkou PaaS s podrobnými údaji ohledně jejich technických a jiných parametrů a dat obsažených ve Službě.
2.15   Elektronická komunikace mezi Poskytovatelem a osobou, která je Zákazníkem nebo má zájem se stát Zákazníkem, se odehrává výhradně přes elektronické doručení dokumentů nebo informací na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka nebo na účet vytvořený Registrací. Povaha písemného sdělení má též formu podání formuláře na webových stránkách. Výjimečně probíhá komunikace mezi Stranami též formou tištěných dokumentů doručovaných na kontaktní adresu pro písemný kontakt druhé smluvní strany, pokud to bude požadováno příslušnou právní úpravou.
2.16   Dohlížecí orgán je subjektem, který kontroluje podnikatelskou činnost Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služeb a je uveden v příslušných ustanoveních evropské legislativy a vnitrostátních předpisech o kontrole na vnitřním trhu a je výhradně orgánem na území Slovenské republiky pod jurisdikcí, do které spadá Poskytovatel, a jedná se o následující orgán: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A,  820 07 Bratislava,  tel. +421 2 5827 21 72 nebo +421 2 58 27 21 04. Pro území České republiky se jedná o: Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů.

3. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SLA

3.1    SLA se uzavírá potvrzením Objednávky ohledně poskytnutí PaaS Poskytovatelem ve formě e-mailové zprávy zaslané na Zákazníkovu e-mailovou adresu. Zákazník je výlučně odpovědný za přesnost a úplnost poskytnutých údajů.
3.2    Před odesláním Objednávky může Zájemce rovněž zaškrtnout políčko pro odesílání novinek o Službách Poskytovatele a souhlas se zasíláním marketingových informací od Poskytovatele. Zákazník může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou na webových stránkách.
3.4    Potvrzení Objednávky (závazné akceptování Objednávky) znamená e-mailové potvrzení provedené Poskytovatelem Zákazníkovi ohledně akceptování Objednávky.
3.5   Uzavřená SLA může být změněna e-mailem nebo písemnou dohodou Smluvních stran.
3.6    Jakožto součást procesu podání Objednávky si Zájemce může zvolit provedení Registrace Zákazníka v systému Poskytovatele, což usnadňuje další Objednávky, jakož i komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem během doby trvání Smlouvy. Provedením registrace Zákazníka Zákazník výslovně akceptuje, že jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem během doby trvání SLA se provádí přes tento účet nebo informační schránku dokumentů, která je součástí Zákazníkova účtu. Zákazník může aktivovat tzv. obdržené zprávy v informační schránce dokumentů, kde bude docházet k zasílání upozornění o obdržených zprávách nebo dokumentech na e-mailovou adresu Zákazníka.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1    Poskytovatel je povinen předat PaaS ve stavu vhodném pro jeho používání a udržovat jej v takovém stavu po dobu trvání SLA, nebude-li v těchto GBTC uvedeno jinak.
4.2    Poskytovatel umožní Zákazníkovi nerušené používání PaaS bez omezení, s výjimkou pravidel použití, jež jsou uvedena v SLA a GBTC.
4.3    Od Poskytovatele se požaduje, aby opravil Předmět PaaS v případech, kdy provedení takové opravy není požadováno Zákazníkem, a v případech, kdy je nezbytné pro zachování Předmětu PaaS ve funkčním stavu podle SLA.
4.4    Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi veškeré podpůrné dokumenty a informace potřebné pro řádné používání PaaS a plnění smluvních a právních povinností Zákazníka.
4.5    Poskytovatel je oprávněn omezit nebo ukončit poskytování Služeb z provozních důvodů, včetně blokování přístupu ke Službám, např. v důsledku nezbytné údržby, zneužití Služeb nebo vážného porušení povinností podle SLA, těchto GBTC nebo právních povinností jakékoliv smluvní strany, bez předchozího souhlasu a oznámení.
4.6    Poskytovatel je oprávněn zrušit jakoukoliv Objednávku z důvodu nedostupnosti PaaS nebo pokud nebude Poskytovatel schopen poskytnout PaaS Zákazníkovi nebo dodat Zákazníkovi příslušné Služby.  Zákazník musí být informován o zrušení Objednávky elektronickou poštou bez zbytečného prodlení.
4.7    Poskytovatel není odpovědný za ztrátu, zničení nebo poškození Předmětu PaaS. Nebezpečí v tomto ohledu přechází na Zákazníka v době předání Předmětu PaaS Zákazníkovi. Poskytovatel neodpovídá za žádné následné nebo nepřímé ztráty nebo škody, včetně ušlého zisku, pokud by vznikly v důsledku PaaS nebo v souvislosti s PaaS a použitím Předmětu PaaS.
4.8    Poskytovatel nese odpovědnost za vady PaaS, které vzniknou během Záruční lhůty na PaaS podle SLA a nebyly způsobeny neprofesionálním a hrubým používáním a zacházením ze strany Zákazníka.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1    Zákazník je povinen okamžitě uvědomit Poskytovatele ohledně jakékoliv změny údajů uvedených v Objednávce, jinak Zákazník přebírá plnou odpovědnost za nedodání oznámení a dokumentů Poskytovatelem.
5.2    Zákazník je povinen zálohovat všechny informace a dokumenty obsažené v Registraci, na účtu a v rámci celého smluvního vztahu.
5.3    Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel bude zasílat všechny informace ohledně SLA na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo na účet na webových stránkách, jestliže bude vytvořen Zákazníkem.
5.4    Zákazník je oprávněn používat PaaS způsobem, pro který je určen svou povahou, a to po dobu trvání SLA. Zákazník nesmí používat Předmět PaaS pro účely, které jsou proti jeho technickému určení nebo proti účelům, pro které byl vyroben.
5.5    Zákazník není oprávněn prodat, složit jako jistinu nebo zapůjčit Předmět PaaS. Jestliže Zákazník poskytne PaaS nějaké třetí straně pro používání, bude odpovídat za takové použití, jako kdyby byl příslušný PaaS používán přímo Zákazníkem.
5.6    Pojištění Předmětu PaaS proti ztrátě, zničení a poškození je povinností Zákazníka a jde na jeho náklady.
5.7    Zákazník není oprávněn zasahovat jakýmkoliv způsobem do Předmětu PaaS vzhledem k jakýmkoliv změnám, úpravám a opravám. Jestliže dojde k výskytu nějakých vad na PaaS, je Zákazník povinen okamžitě informovat Poskytovatele a uvést, k jakým chybám došlo, a umožnit kontrolu Předmětu PaaS, pakliže Poskytovatel nestanoví odlišný postup detekce a odstranění vad s odkazem na postup podle SLA.
5.8    Zákazník je povinen řádně se starat o Předmět PaaS a zajistit pravidelnou údržbu PaaS, a to vše v souladu s postupy výrobce Předmětu PaaS.

6. DODACÍ PODMÍNKY PRO PAAS

6.1    Poskytovatel se zavazuje dodat Služby řádným a včasným způsobem v souladu s požadavky uvedenými v Objednávce.
6.2    Poskytovatel je povinen splnit Objednávky a předat PaaS Zákazníkovi v časové lhůtě stanovené v Potvrzení Objednávky.
6.3    Poskytovatel zajistí následující způsoby dodání PaaS (s výhradou dostupnosti):

- osobní vyzvednutí,
- zaslání kurýrní službou nebo poštou na adresu nebo do zásilkovny.

6.4    Od Zákazníka se požaduje, aby převzal PaaS na místě uvedeném v Potvrzení Objednávky. Jestliže Zákazník bez předchozího písemného odstoupení od SLA nepřevezme PaaS do pěti pracovních dnů od termínu uvedeného v SLA nebo v Potvrzení Objednávky, má Poskytovatel právo odstoupit od SLA a nárokovat kompenzaci ve výši skutečných nákladů na realizaci neúspěšné dodávky Objednávky.
6.5    Prezentace PaaS na jakýchkoliv webových stránkách provozovaných Poskytovatelem nebo nějakou třetí stranou je pouze pro ilustraci. Zobrazení barevných tónů závisí mimo jiné na kvalitě použitého monitoru nebo jiných použitých zařízení.
6.6    Od Zákazníka se požaduje, aby převzal Předmět PaaS osobně nebo aby zajistil, že bude převzat oprávněnou osobou pro případ jeho absence.
6.7    Zákazníkovi se doporučuje, aby zkontroloval Předmět PaaS, jakož i jeho obal, a to okamžitě po jeho dodávce. Jestliže Zákazník zjistí, že jeho obal je mechanicky poškozen, je povinen upozornit přepravce a zkontrolovat stav Předmětu PaaS v jeho přítomnosti. V případě zjištění škody na Předmětu PaaS po jeho obdržení Zákazníkem je povinen okamžitě po předání PaaS zaznamenat rozsah a povahu poškození Předmětu PaaS.
6.8    Jestliže bude dodávka provedena poštou nebo kurýrní službou a dojde ke zjištění poškození obalu, doporučuje se nepřebírat danou dodávku. V případě obdržení a zjištění poškození zásilky nebo poškozeného obalu, případně poškození se ztrátou obsahu žádáme o nahlášení takové události nejpozději do 24 hodin od obdržení dodávky.
6.9    Reklamace vad z důvodu mechanického poškození Předmětu PaaS, které nebylo zřejmé, když došlo k převzetí dodávky, musí být nahlášena okamžitě po dodání, v každém případě však nejpozději do 24 hodin po dodání PaaS.
6.10   Zákazník je oprávněn v případě nedodání PaaS ve lhůtě uvedené v Objednávce odstoupit od SLA a nárokovat refundaci uhrazené Ceny.

7. CENA PaaS, DODATEČNÉ POPLATKY, JISTINA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1    Cena PaaS je stanovena na základě ukončení PaaS v závislosti na typu SLA zvoleného Zákazníkem během Objednávky, její doby trvání a aktuální hodnoty Předmětu PaaS v době ukončení SLA (dále uváděno jako „Konečná cena PaaS“ nebo též „FPP“).
7.2    Jestliže bude SLA trvat po dobu delší než 14 dnů, je Zákazník též povinen zaplatit poplatek SLA uvedený v SLA vzhledem k Objednávce.
7.3    Zákazník může měnit mezi úrovněmi SLA Genius a Basic (Základní) kontaktováním Poskytovatele podle podmínek uvedených v SLA.
7.4    Jistina odpovídá hodnotě stanovené ve vztahu k příslušnému PaaS ve smyslu Katalogu Služeb na webu.
7.5    Výše jistiny a RP je uvedena v Potvrzení Objednávky. Částka za expedici PaaS je závislá na zvoleném způsobu expedice PaaS.
7.6    Dané ceny jsou konečné, včetně DPH, pokud se na danou položku DPH vztahuje.
7.7    Konečná cena PaaS, jakož i poplatek za SLA jsou splatné přímo podle SLA, bez ohledu na to, zda je příslušná Faktura vystavena Poskytovatelem.
7.8    FPP je splatná do 30 dnů od data ukončení SLA. Jestliže nedojde k uhrazení FPP Zákazníkem ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn provést zápočet FPP proti uhrazené jistině.
7.9    Jednotlivé platby za Služby mohou být provedeny v hotovosti po dodání na místo předání PaaS (což může podléhat samostatnému poplatku podle Ceníku), debetní / kreditní platební kartou přes platební portály a brány nebo bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve Shrnutí Objednávky.
7.10   Jestliže se Zákazník rozhodne pro platbu bankovním převodem, budou pokyny pro provedení platby zaslány automaticky elektronickou poštou. Jakmile dojde k připsání platby na náš účet, obdrží Zákazník potvrzení o platbě, které bude zasláno elektronickou poštou. Datum dodání může být ovlivněno datem provedení platby. Jestliže daná částka nebude připsána na účet Poskytovatele do 5 pracovních dnů od Shrnutí Objednávky, bude Objednávka zrušena.
7.11   Jestliže bude Objednávka uhrazena po internetu za použití debetní / kreditní karty přes platební bránu, obdrží Zákazník potvrzení o platbě elektronickou poštou, jakmile bude vaše platba připsána na náš účet.
7.12   Jestliže Zákazník nezaplatí cenu za Služby nebo jistinu za PaaS ve lhůtě uvedené v SLA, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od SLA a požádat o vrácení PaaS, pokud již došlo k jeho předání. To nemá vliv na nároky Poskytovatele na refundaci nákladů ohledně zpracování Objednávky a dodání PaaS.
7.13   Náklady týkající se montáže a instalace Předmětu PaaS v prostorách nebo do prostor Zákazníka nejsou zahrnuty v Ceně Služeb a Poskytovatel není povinen poskytovat tyto služby Zákazníkovi.
7.14   V případě plateb ze zahraničí se Zákazník zavazuje zaplatit všechny náklady týkající se zahraničního platebního příkazu tak, aby došlo k připsání plné částky na bankovní účet Poskytovatele.
7.15   Za obnovení Objednávky nebo Služby, která byla přerušena z důvodů na straně Zákazníka, bude Poskytovatel účtovat částku uvedenou v aktuálním Ceníku. Poskytnutí Služby bude pro Zákazníka obnoveno po připsání této částky na bankovní účet Poskytovatele.
7.16   Poskytovatel není povinen vrátit Zákazníkovi jistinu po dobu trvání SLA.
7.17   Zaplacená jistina slouží k pokrytí všech finančních nároků Poskytovatele vznikajících ze SLA, s nimiž je Zákazník v prodlení, zejména na úhradu nezaplacených Cen za Služby, FPP, poplatku za SLA, škod způsobených na Předmětu PaaS, za které odpovídá Zákazník, nároků vznikajících vůči Zákazníkovi kvůli neplnění jeho povinností podle SLA a těchto GBTC. Poskytovatel má právo provést zápočet všech svých nároků, které má vůči Zákazníkovi, aniž by k tomu potřeboval Zákazníkův souhlas.
7.18   Jistinu není možno vrátit Zákazníkovi dříve, než dojde k vypořádání všech nároků Poskytovatele. Nevyužitou část jistiny může Zákazník použít pro novou Objednávku PaaS. Jestliže Zákazník nevyužije toto právo do 30 dnů od ukončení SLA nebo neuvědomí Poskytovatele o tom, že nemá zájem využít zůstatek jistiny na novou objednávku, bude zůstatek této jistiny převeden na příslušnou měnu původní objednávky a po odečtení příslušných poplatků, daní a nákladů (až do výše 25 % zůstatku jistiny) vrátí Poskytovatel zůstatek jistiny Zákazníkovi do 60 dnů od data ukončení SLA bankovním převodem na bankovní účet Zákazníka.
7.19   Poskytovatel vystaví Zákazníkovi stvrzenku na uhrazenou jistinu, která bude zaslána Zákazníkovi elektronickou poštou na adresu uvedenou v Objednávce a/nebo doručena Zákazníkovi z informační schránky dokumentů na Zákazníkově účtu vytvořeném při jeho Registraci na webových stránkách a/nebo bude zaslána Zákazníkovi na adresu uvedenou v jeho Objednávce.

8. POUŽITÍ PAAS

8.1    Zákazník nesmí prodat, zatížit ani žádným jiným způsobem převést vlastnictví Předmětu PaaS. Jestliže Zákazník postoupí PaaS nějaké třetí straně, je odpovědný za daný PaaS, jako kdyby jej používal sám. Vlastnictví Předmětu PaaS ze strany Poskytovatele nebude dotčeno žádným používáním Předmětu PaaS Zákazníkem.
8.2    Od Zákazníka se požaduje, aby se postaral o PaaS tak, aby nedošlo k žádnému poškození, narušení, zničení PaaS a aby se zabránilo jakékoliv ztrátě a krádeži PaaS.
8.4    Pokud nedojde k vrácení Předmětu PaaS po ukončení SLA, znamená to závažné porušení povinností Zákazníka vedoucí k neoprávněnému používání Předmětu PaaS. Poskytovatel má nárok na kompenzaci za škody ve výši 2/365 hodnoty RP za každý, byť i započatý den používání Předmětu PaaS po ukončení SLA.

9. ÚDRŽBA A OPRAVY PAAS

9.1    Poskytovatel musí předat Zákazníkovi PaaS ve stavu vhodném pro jeho dohodnuté použití. Poskytovatel je odpovědný za udržování Předmětu PaaS v řádném stavu po dobu uvedenou v příslušné SLA, jak bude zvoleno Zákazníkem v Objednávce.
9.2    Poskytovatel je odpovědný za vady u PaaS podle SLA během Záruční lhůty a pouze tehdy, když byl Předmět PaaS používán s kompatibilním příslušenstvím stanoveným výrobcem a když bylo s Předmětem PaaS zacházeno a bylo o něj pečováno v souladu s uživatelskou příručkou výrobce.
9.3    Zákazník je povinen upozornit Poskytovatele na jakoukoliv škodu, poruchu, narušení, ztrátu nebo krádež Předmětu PaaS bez ohledu na to, zda stále ještě běží Záruční lhůta.
9.4    Od Zákazníka se požaduje, aby udržoval PaaS po dobu platnosti SLA v řádném stavu odpovídajícím adekvátnímu opotřebení, v souladu s technickými specifikacemi Předmětu PaaS. Zákazník je povinen provádět pravidelnou údržbu uvedenou v návodu k použití pro Předmět PaaS od výrobce na své náklady po celou dobu platnosti SLA. Pokud by Zákazník nesplnil předepsané úkony a postupy pravidelné údržby a péče, může Poskytovatel odstoupit od SLA, aniž by měl Zákazník nárok na vrácení Jistiny.

10. DOBA TRVÁNÍ SLA A JEJÍ UKONČENÍ

10.1   SLA se uzavírá na dobu 12 měsíců od data předání PaaS Zákazníkovi (dále uváděno jako „Základní doba pro PaaS“). Zákazník může rozhodnout v rámci posledního 12. měsíce Doby trvání SLA, že vrátí Předmět PaaS Poskytovateli nebo že si ponechá PaaS za aktuální roční poplatek za PaaS.
10.2   Základní doba pro PaaS se vždy prodlouží o dalších 12 měsíců (dále uváděno jako „Prodloužená doba pro PaaS“), jestliže Zákazník nevrátí PaaS před Základní dobou pro PaaS Poskytovateli a/nebo nebude elektronickou poštou informovat Poskytovatele, že má v úmyslu prodloužit dobu trvání SLA. Prodloužená doba pro PaaS se rovněž prodlužuje stejným způsobem. Nicméně maximální lhůta pro PaaS je 4 roky pro kategorii Smartphones, Tablets a Wearables a 8 let pro všechny další kategorie od data uzavření SLA.
10.3   SLA může být ukončena níže uvedenými způsoby:

a) vypršením PaaS, zničením či ztrátou Předmětu PaaS nebo takovým poškozením, kdy nebude možno zajistit, aby produkt byl dále schopen řádného provozu,
b) písemnou dohodou Smluvních stran,
c) písemnou výpovědí Zákazníka s výpovědní lhůtou jeden měsíc, aniž by bylo nutno uvádět nějaký důvod,
d) odstoupením od SLA ze strany Poskytovatele nebo Zákazníka podle podmínek uvedených v těchto GBTC a vyplývajících z příslušných právních předpisů.

10.4   Zákazník má právo odstoupit od SLA bez uvedení důvodu do 14 dnů od obdržení Předmětu PaaS nebo zahájení poskytování Služby, a to doručením oznámení o odstoupení od SLA Poskytovateli poštou nebo e-mailem v uvedené lhůtě.
10.5   Zákazník má právo v této lhůtě 14 dnů vybalit a odzkoušet Předmět PaaS způsobem obdobným obvyklému způsobu nakupování v klasickém kamenném obchodě.
10.6   Odstoupení od SLA prostřednictvím formuláře pro odstoupení od SLA podle předchozího bodu těchto GBTC musí obsahovat údaje, které jsou v něm požadovány. Zákazník je povinen vrátit Poskytovateli Předmět PaaS společně s příslušenstvím, pokyny, záručním listem a pokud je to možno, tak v původním balení. Jestliže Zákazník při odstoupení od SLA zašle Předmět PaaS na adresu podle předchozí věty poštou, může tak učinit pouze prostřednictvím služby v režimu „Dodání balíku na adresu“. Zboží zaslané prostřednictvím služby v režimu „Dodání balíku na poštu“ a zásilky zaslané na dobírku nebudou Poskytovatelem přijímány. Doporučujeme pojištění PaaS proti škodám způsobeným poštovní nebo kurýrní společností.
10.7   Pokud Zákazník odstoupí od SLA, tak dochází též ke zrušení od samého počátku jakékoliv další smlouvy týkající se SLA, od které Zákazník odstoupil.
10.8   Po odstoupení od SLA vrátí Poskytovatel Zákazníkovi všechny platby, které Zákazník zaplatil v souvislosti s odstoupením od SLA. Poskytovatel však není povinen platit dodatečné náklady Zákazníkovi, pokud si Zákazník zvolil dražší způsob dodávky než ten, který byl nabídnut Poskytovatelem. Platby budou vráceny Zákazníkovi do 14 dnů od data, kdy Zákazník vrátí Předmět PaaS Poskytovateli. Platba bude provedena bankovním převodem na bankovní účet Zákazníka.
10.9   Jestliže Zákazník odstoupí od SLA v souladu s těmito GBTC a doručí Poskytovateli Předmět PaaS, který bude použitý a poškozený nebo neúplný nebo bude použit nad rámec potřebný pro stanovení vlastností a funkčnosti nebo dojde ke snížení hodnoty Předmětu PaaS v důsledku takového zacházení, má Poskytovatel právo na náhradu škody vůči Zákazníkovi ve výši hodnoty opravy a uvedení Předmětu PaaS do průvodního stavu nebo snížení hodnoty Předmětu PaaS. To rovněž podléhá odpočtu dle ceníku, jak je zveřejněno na webových stránkách v oddílu „Zrušení objednávky“.
10.10  Po ukončení SLA bude Zákazník nést přímé náklady na vrácení PaaS Poskytovateli i tehdy, když nebude moci být vrácen poštou. Podle dostupných informací se odhaduje, že tyto náklady budou záviset na velikosti, hmotnosti zásilky, vzdálenosti, ze které se bude provádět vrácení PaaS, a na přepravci, který bude zvolen Zákazníkem (jedná se o pásmo od 2 EUR do 150 EUR).

11. VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PAAS

11.1   Po ukončení PaaS, avšak nejpozději do 30 dnů od data ukončení, je Zákazník povinen vrátit PaaS Poskytovateli ve stavu, v jakém byl převzat na začátku převzetí PaaS, přičemž se bere v úvahu odpovídající opotřebení. Od Zákazníka se požaduje vrácení PaaS spolu se všemi součástmi PaaS, včetně příslušenství.
11.2   Pokud po 30 dnech od vypršení čtyřletého nebo osmiletého období PaaS Zákazník nevrátí PaaS Poskytovateli, stává se Zákazník neoprávněným uživatelem PaaS a ztrácí právo na vrácení Jistiny.
11.3   Posouzení kvality a úplnosti PaaS po jeho vrácení je v kompetenci Poskytovatele nebo třetí strany pověřené Poskytovatelem. V případě, že Zákazník nebude spokojen s posouzením technického stavu vráceného PaaS, má Zákazník právo požádat Poskytovatele o přezkoumání tohoto posouzení, přičemž umožní provedení posouzení způsobilou osobou a náklady tohoto expertního posouzení budou zaplaceny Zákazníkem ještě před předložením Předmětu PaaS k tomuto expertnímu posouzení. Neuhrazení těchto nákladů je důvodem pro odmítnutí odborného posouzení.
11.4   Zákazník si je vědom, že pokud budou současně se Službou poskytnuty dary, tak Darovací listina mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se uzavírá pod podmínkou, že v případě, kdy Zákazník odstoupí od SLA, pozbude daná Darovací listina účinnosti a Zákazník musí spolu s vraceným PaaS vrátit též příslušné dary.
11.5   Zákazník bere na vědomí, že na konci PaaS je k dispozici možnost převést práva a povinnosti vznikající z končící SLA na nějakou třetí stranu.

12. MOŽNOST ZAKOUPENÍ PŘEDMĚTU PAAS

12.1   Zákazník může zakoupit objednaný Předmět PaaS od Poskytovatele kdykoliv v průběhu příslušné SLA za jeho Maloobchodní cenu (RP), jak je uvedeno v příslušné objednávce. V této kupní ceně je zahrnuta DPH. Za tímto účelem použije Zákazník Formulář pro nákupní požadavek, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.
12.2   Jestliže Poskytovatel přijme nákupní požadavek Zákazníka, vystaví Poskytovatel Zákazníkovi fakturu do 14 dnů od obdržení Formuláře pro nákupní požadavek.
12.3   Zákazník nabývá všechna vlastnická práva na Předmět PaaS po připsání kupní ceny na účet Poskytovatele. V případě, že Zákazník poskytl svůj souhlas se zahrnutím Jistiny do kupní ceny, zahrne Poskytovatel tuto část kupní ceny a bude Zákazníkovi účtovat zbývající část dohodnuté kupní ceny.

13. POSTOUPENÍ SLA NA JINÉHO ZÁKAZNÍKA

13.1   SLA a všechna práva a povinnosti nesmějí být postoupeny bez předchozího písemného svolení Poskytovatele. Zákazník může kdykoliv během doby trvání SLA informovat Poskytovatele o svém záměru postoupit všechna práva a povinnosti podle SLA prostřednictvím formuláře pro postoupení, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.
13.2   Převodce je povinen poskytnout svůj výslovný souhlas s tím, že bude obhajovat a zajistí, aby Poskytovateli nevznikly žádné škody vzhledem k případným nárokům, nákladům a kompenzacím vznikajícím z plnění převodce před postoupením SLA.
13.3   Nabyvatel se vůči Poskytovateli zavazuje zajistit, aby Poskytovateli nevznikly žádné škody vzhledem k případným nárokům, nákladům a kompenzacím vznikajícím z plnění nabyvatele po postoupení SLA.
13.4   Poskytovatel rozhodne a uvědomí Zákazníka o svém akceptování nebo odmítnutí takového postoupení.

14. OZNÁMENÍ, DORUČENÍ

14.1   Jakékoliv informace, oznámení, odstoupení od SLA nebo jakákoliv jiná podání Zájemce / Zákazníka budou doručovány písemnou formou na adresu určenou pro účely doručování takových podání nebo na e‑mailovou adresu Poskytovatele nebo přes Zákazníkův účet.
14.2   Jakékoliv informace, sdělení, upomínky, faktury, zálohové faktury, oznámení o odstoupení nebo jiná sdělení Poskytovatele budou doručovány Poskytovatelem Zájemci / Zákazníkovi vždy při zvážení povahy příslušného sdělení jakýmkoliv z následujících způsobů:

a) doporučenou poštou na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, přičemž zásilka bude považována za doručenou v den obdržení Zákazníkem nebo pokud nemůže být doručena, tak bude považována za doručenou v poslední den lhůty pro vyzvednutí u subjektu odpovědného za doručení,
b) obyčejnou poštou na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, přičemž zásilka bude považována za doručenou čtvrtý den po svém odeslání,
c) prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy. Taková zpráva bude považována za doručenou v den svého odeslání na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu Zákazníka. Sdělení doručené přes účet Zákazníka na webových stránkách bude považováno za doručené v den své dostupnosti na portálu,
d) zveřejnění na webových stránkách, v místech operační oblasti nebo jiným obdobným způsobem se považuje za doručené v době svého zveřejnění,
e) jinými vhodnými prostředky.

14.3   Za den doručení je též považován den, kdy Zákazník odmítne převzít zásilku, nebo den, kdy dojde na zásilce k provedení poznámky, že Zákazník se odstěhoval, je neznámý nebo poznámky s podobným významem, přičemž Zákazník neuvedl žádnou novou adresu.

15. PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1   Všechny vztahy mezi Poskytovatelem a Zájemcem / Zákazníkem podléhají právnímu řádu Slovenské republiky. Vztahy neupravované smlouvou SLA a těmito podmínkami GBTC se řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky.
15.2   Smluvní strany budou řešit všechny spory, pokud možno mimosoudním vyrovnáním, jednáním nebo dohodou. V případě právního sporu bude aplikována jurisdikce obecného soudu podle slovenské legislativy a pokud nebude možné určit příslušný soud tímto způsobem, tak soudem příslušným k projednání daného případu v první instanci bude Obvodní soud Bratislava, pokud smluvní strany neuzavřou zvláštní rozhodčí dohodu.
15.3   Zákazník je oprávněn používat online platformu pro řešení sporů (dále uváděno jako „ODR“) pro řešení svých sporů v jazyce dle svého výběru. Zákazník – spotřebitel může používat ODR platformu pro nalezení alternativního řešení svého sporu, jež je k dispozici na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník – spotřebitel vyplní elektronický žalobní formulář pro učinění podání na ODR platformě. Informace, které uvede, musejí být dostačující pro určení příslušného subjektu pro alternativní řešení sporu online způsobem.

16. ZMĚNY, DODATKY A PLATNOST GBTC

16.1   Poskytovatel má právo pozměnit tyto GBTC. Změna těchto GBTC se bude považovat za změnu smluvních podmínek.
16.2   Poskytovatel je oprávněn provést změnu GBTC z důvodu dohodnutého v SLA nebo z jakýchkoliv z následujících důvodů:

a) změny podmínek na trhu pro poskytování Služeb,
b) zvýšení nákladů Poskytovatele ve vztahu k poskytování Služeb,
c) změny inflace,
d) změny marketingové strategie Poskytovatele pro Služby,
e) technologický vývoj Služeb,
f) legislativní změna, která má vliv na GBTC
g) vydání rozhodnutí příslušným veřejným orgánem.

16.3   Poskytovatel přistoupí k oznámení změny GBTC tak, že ji zveřejní na webových stránkách a zašle aktualizaci Zákazníkovi na Zákazníkův účet uvedený při registraci.
16.4   Poskytovatel je povinen uvědomit Zákazníka o podstatné změně GBTC alespoň jeden měsíc před její účinností. Významná (podstatná) změna GBTC znamená změnu, která není ve prospěch Zákazníka.
16.5   Změna, která je způsobena změnou právních předpisů nebo rozhodnutím příslušného veřejného orgánu, se nepovažuje za podstatnou změnu GBTC.
16.6   Jestliže Zákazník nebude souhlasit s nějakou podstatnou změnou GBTC, má právo odstoupit od SLA bez sankcí nejpozději jeden měsíc po oznámení příslušné podstatné změny. To se nedotýká vrácení PaaS a nároků vztahujících se k vrácení Jistiny a započtení nároků Poskytovatele proti Jistině.
16.7   Jestliže Zákazník neodstoupí od SLA kvůli nějaké podstatné změně GBTC do jednoho měsíce od zveřejnění změn, má se za to, že souhlasí s danou podstatnou změnou smluvních podmínek.
16.8   Poskytovatel uvědomí Zákazníka o dalších změnách GBTC jakýmkoliv z uvedených způsobů pro podání sdělení podle článku 12 těchto GBTC nejpozději k datu účinnosti dané změny.
16.9   Jestliže pozměněné GBTC budou platit po celou dobu SLA, tak ukončení SLA nebude mít vliv na účinnost takových ustanovení GBTC, která zůstanou v platnosti do plného vypořádání nároků podle SLA.
16.10  Pokud by se nějaké z ustanovení GBTC stalo neúčinným nebo nevymahatelným, tak ostatní ustanovení zůstanou v platnosti. Poskytovatel nahradí dané ustanovení ustanovením, jež bude platné, účinné a vymahatelné a bude co nejvíce dbát zásad uvedených v GBTC.
16.11  Ustanovení této části se též vztahují na změny a platnost Ceníku.

17. DOČASNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1   Tyto GBTC ruší a nahrazují všechna stávající ustanovení smluvních podmínek vydaná Poskytovatelem nebo jeho právním předchůdcem, jehož Poskytovatel převzal, pro stávající právní vztahy PaaS (dále uváděné jako „Původní GBTC“).
17.2   Část práv a povinností uvedených v Původních GBTC, které se těmito GBTC ruší a které nebyly výslovně nahrazeny, se bude řídit ustanoveními těchto GBTC, jež budou co nejbližší významu Původních GBTC.
17.3   Současné smluvní vztahy, které byly upravovány Původními GBTC, se řídí těmito GBTC, pokud Zákazník nebo Servisní zákazníci do 14 dnů od obdržení těchto nových GBTC oznámí elektronickou poštou nebo písemně, že odstupují od SLA a odmítají nové GBTC. Odmítnutím nových GBTC dojde automaticky k vypršení SLA. V případě, že nedojde k odmítnutí nových GBTC, přejde SLA automaticky do nového režimu GBTC.
17.4   Tyto GBTC nabývají účinnosti ve vztahu k Zájemci / Zákazníkovi odesláním Objednávky Poskytovateli.
17.5   Preferovaným a právně závazným jazykem těchto GBTC je jazyk anglický.
17.6   Tyto GBTC tvoří nedílnou součást SLA.
17.7   Následující přílohy jsou nedílnou součástí těchto GBTC: Vzorový formulář pro odstoupení od SLA.

Platné od 24.08.2020


Přílohy k VOP

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

Podmínky služeb - Základní SLA

Produkt byl přidán do porovnání. V porovnání máte 0 produkty. Přejít na porovnání