ZÁKLADNÍ SLA

<< GBC
 

SMLOUVA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
PRO PRODUKT JAKOŽTO SLUŽBU
 
ZÁKLADNÍ

PRO OSOBY, KTERÉ JSOU SPOTŘEBITELI

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1   Tato Smlouva o úrovni poskytovaných služeb pro PaaS (dále uváděná jako „SLA“) upravuje poskytování služeb PaaS od společnosti TEUMT LTD, se sídlem na adrese Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, v záležitostech, jež se týkají TEUMT LTD, organizační složka, se sídlem na adrese Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 52027872, jako Poskytovatele Produktu jakožto služby (dále uváděného jako „Poskytovatel“), pro Spotřebitele Produktu jakožto Služby (PaaS) ……………………………………………………………… …………………………………………………………………. (dále uváděného jako „Zákazník“).

1.2   Tato SLA upravuje pouze specifické podmínky, a všechny další otázky, které nejsou upravovány v této SLA, se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pro Produkt jakožto Službu (dále uváděnými jako „GBTC“) a související právní úkony jsou založeny na skutečnosti, že Poskytovatel dovoluje Zákazníkovi používat PaaS přesně specifikovaný v Objednávce (dále uváděná jako „Smlouva o úrovni poskytovaných služeb“).

1.3   Tato SLA je platná od 24.8.2020

1.4   Tato SLA se uzavírá pro každou zákaznickou objednávku se službou PaaS.

 

2. DODÁVANÉ SLUŽBY

2.1   Vady na straně Poskytovatele jsou definovány jako vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo Poskytovatelem, ke kterým dojde během doby trvání SLA a na které se vztahuje Záruka výrobce.

2.2   Jestliže v průběhu prvních 2 let trvání SLA dojde ke vzniku vad na straně Poskytovatele na Předmětu PaaS, zajistí Poskytovatel na své vlastní náklady, do 30 dnů od obdržení požadavku na plnění, opravu Předmětu PaaS nebo jeho obnovení do jeho původního technického stavu tak, aby byl způsobilý pro své použití. Poskytovatel může tuto povinnost splnit též výměnou původního Předmětu PaaS za jiný předmět ve stejné kvalitě a ve stejném množství.

2.3   Jakoukoliv opravu Předmětu PaaS je možno provádět pouze u autorizovaných servisních center doporučených výrobcem nebo Poskytovatelem. Nerespektování tohoto zákazu povede k okamžitému ukončení SLA a Zákazník ztratí právo na vrácení Jistiny a na opravu Předmětu PaaS.

2.4   Informace o autorizovaných servisních centrech jsou k dispozici na webových stránkách výrobců Předmětů PaaS, jsou obsaženy v dokumentaci Předmětu PaaS, v Záručním listu nebo budou poskytnuty Zákazníkovi Poskytovatelem na požádání.

2.5   Od Zákazníka se požaduje, aby nahlásil jakoukoliv poruchu nebo škodu na Předmětu PaaS písemnou formou, za použití kontaktních detailů poskytnutých Poskytovatelem a v případě požadavku též aby poskytl vysvětlení nebo vyplnil zprávu, s uvedením přesného popisu příslušné vady. Nahlašování vad se provádí za použití předepsaného formuláře a musí být doprovázeno předložením celého Předmětu PaaS, včetně všech jeho příslušenství a Záručního listu výrobce (je-li vystaven). Zákazník se může přímo obrátit na autorizované servisní středisko pro odstranění vady Předmětu PaaS, avšak nejprve musí daný problém nahlásit Poskytovateli.

2.6   Zákazník nemůže reklamovat vady, které byly nahlášeny Zákazníkovi nebo kterých si Zákazník byl vědom v době uzavření SLA.

2.7   Jestliže dojde k překročení časové lhůty pro vyřízení reklamace, bude mít Zákazník právo odstoupit od SLA a požádat o vrácení Jistiny, která však bude ponížena o pohledávky, jež vyvstanou Poskytovateli před takovým ukončením SLA.

2.8   Poskytovatel může zamítnout reklamaci na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného nějakou autorizovanou nebo akreditovanou osobou (dále uváděno jako „Expertní přezkoumání“). Poskytovatel nesmí od Zákazníka požadovat krytí nákladů souvisejících s pořízením takového Expertního přezkoumání.

2.9   Poskytovatel neodpovídá za vady Předmětu PaaS způsobené běžným opotřebením Předmětu PaaS (nebo jeho součástí, příslušenství nebo komponentů).

2.10  Poskytovatel může vyřídit reklamaci též pomocí následujících metod:

         a) vrácením Ceny/Jistiny nebo jejich odpovídajícím snížením
         b) jinou kompenzací specifikovanou Poskytovatelem,

2.11  Doba trvání SLA se prodlužuje o dobu, během které Zákazník nemohl používat službu kvůli Záručnímu nároku.

2.12  Zákazník není oprávněn opakovaně reklamovat tutéž unikátní vadu (to se nevztahuje na vadu stejného druhu).

2.13  Předmět PaaS doručený za účelem vyřízení reklamace bude vrácen bez provedení oprav, jestliže:

- obsahuje hesla pro přístup do systému
- obsahuje osobní údaje Zákazníka. Podle nařízení GDPR nesmí Poskytovatel zpracovávat takové osobní údaje.

2.14  Jestliže servisní centrum změní software nebo firmware na zařízení, nebude Poskytovatel odpovědný za změnu provozního chování zařízení a za ztrátu dat, jež byla uložena na zařízení.

2.15  Povinnosti podle tohoto článku 2 se vztahují též na jakákoliv příslušenství a komponenty Předmětu PaaS.

 

3. CENA PaaS, DODATEČNÉ POPLATKY, JISTINA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Od Zákazníka se požaduje úhrada Ceny Poskytovateli v souladu s touto SLA a GBTC. Cena je též finanční úhradou za všechny Služby, které Zákazník používá a které mu Poskytovatel poskytuje.

3.2   Poplatek za SLA pro PaaS (dále uváděný jako „Cena za používání PaaS“ nebo „PUP“) týkající se Zákazníkovy objednávky č…….  je ve výši 0,01 EUR na rok za ZÁKLADNÍ PaaS po dobu trvání Smlouvy, splatný do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Datem zdaňovacího období je datum 31. prosince kalendářního roku.

3.3   Jestliže Základní SLA vznikne v průběhu kalendářního roku, bude PUP ve výši 0 EUR v daném roce. Jestliže SLA vyprší v průběhu kalendářního roku, bude PUP za takový rok ve výši 0 EUR v daném roce.

3.4   Zákazník může provést upgrade ze Základní verze SLA na verzi Genius pouze kontaktováním Poskytovatele a dohodnutím se na měsíčním PUP. Kromě toho musí Zákazník zaplatit zpětně všechny PUP verze Genius za každý kalendářní měsíc od vytvoření objednávky, plus poplatek za pozdní registraci ve výši dalších 30 % této souhrnné částky minulého PUP za verzi Genius.

3.5   Celková cena za PaaS se určuje jako rozdíl maloobchodní ceny Předmětu PaaS v době Objednávky (dále uváděné jako „RP“) a Aktuální ceny Předmětu PaaS v době ukončení SLA (dále uváděné jako „CP“). Takto stanovená Cena za PaaS se vztahuje na celou dobu trvání SLA a je Konečnou cenou za PaaS (dále uváděnou jako „FPP“).

FPP = RP - CP

- RP se určuje předem v průběhu vytváření Objednávky a je stanovena jako maloobchodní cena Předmětu PaaS v době Objednávky.

- CP se určuje jako tržní cena Předmětu PaaS, za kterou by byl Předmět PaaS prodán v daném technickém stavu a stáří Předmětu PaaS v době ukončení Smlouvy. Pro stanovení této CP je rozhodující cena zjištěná přes internetovou obchodní platformu eBay.com pro stejný nebo srovnatelný Předmět PaaS.

 

<< GBC
 

Produkt byl přidán do porovnání. V porovnání máte 0 produkty. Přejít na porovnání