Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Podmínky ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při obchodní činnosti osobní údaje v rámci provozování internetového obchodu TEUMT LTD, se sídlem na adrese Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, v záležitostech, jež se týkají TEUMT LTD, organizační složka, se sídlem na adrese Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO:52027872, (dále jen "My "). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky na +420 389 600 106, e-mailem na [email protected] nebo poštou na adresu našeho sídla.


Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které upravuje i Vaše práva jako dotčené osoby [1] těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují i dalšími předpisy. Dodržujeme Kodex chování přijatý skupinou provozovatelů internetových obchodů SSV, který blíže vysvětluje zpracovávání osobních údajů provozovateli internetových obchodů. S kodexem chování se můžete seznámit na https://www.turbado.com/kodex


Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

 • poskytovat obchodní činnost našim zákazníkům;
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti; a
 • chránit oprávněné zájmy nás, našich klientů a jiných osob.


Na jaké účely a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

 

Kategorie účelů zpracovávání  Právní základ  Související předpisy 
Obchodní činnost – prodej nebo pronájem produktů  Souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (ve vztahu k zvláštním kategoriím osobních údajů může jít o dodatečné podmínky podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR)  Občanský a Obchodní zákoník 
Poskytování jiných služeb
 
Souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR případně plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 psím. c) GDPR Zákon o e-Governmentu, Občanský a Obchodní zákoník, Zákon o nájmu nebytových prostor
Zabezpečení dodržování právních předpisů Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 psím. c) GDPR, oprávněný zájem provozovatelů IO nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1 psím. f) GDPR, veřejný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR  Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Zákon o oznamování protispolečenské činnosti, GDPR
Účely týkající se ochrany oprávněných zájmů Oprávněný zájem provozovatelů IO nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občanský a obchodní zákoník, Trestní řád, Trestní zákon, Řešení občanskoprávních sporů, Občanské právo, Správní řád, Správní řízení, Zákon o přestupcích
Marketingové účely  Souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo oprávněný zájem provozovatelů IO nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1 psím. f) GDPR  Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o reklamě, Zákon o ochraně spotřebitele, občanský zákoník
Statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumu  Čl. 89 GDPR Zákon o archívech
Personalistika a mzdy  Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 psím. c) GDPR, oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR případně plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ve vztahu k zvláštním kategoriím osobních údajů může jít o dodatečné podmínky podle čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR) Zákoník práce, Zákon o advokacii a další předpisy
Účetní a daňové účely Souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  Zvláštní zákony v oblasti účetnictví a správy daní


Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich zákazníků a jiných fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce dat např. našim zaměstnancům, osobám, které pověřujeme provedením jednotlivých úkonů právních služeb, spolupracujícím provozovatelem IO, jiným společnostem patřícím do naší skupiny, našim účetním poradcem, včetně zaměstnanců těchto osob. Dále také přepravním společnostem, poskytovatelem standardního softwarového vybavení (např. Microsoft) nebo technické podpory naší společnosti; poskytovatelem cloudových nebo hostingových služeb (např. Google).

I když máme z důvodu zachování mlčenlivosti omezenou povinnost poskytovat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, jsme povinni překazit spáchání trestného činu a také máme povinnost oznamovat informace na úseku předcházení přání špinavých peněz a financování terorismu. V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme sub-dodavatelů, před jejich pověřením ověřujeme, zda splňují požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování Vašich osobních údajů podle GDPR. Pokud jsme požádáni orgánem veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky, Vaše osobní údaje neposkytujeme. Pokud jsme požádáni orgánem veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky, Vaše osobní údaje neposkytujeme.


Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme.

Nicméně, někteří naši sub-dodavatelé a výše uvedení příjemci osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery se mohou nacházet ve Spojených státech amerických, které – jako takové – představují třetí zemi, která nezaručuje ochranu osobních údajů přiměřenou ochraně v EU. Nicméně, společnosti, které se certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanismu, jsou podle rozhodnutí Komise EU považovány za poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů jako v EU. Pokud přece jen provádíme předávání osobních údajů do třetích zemí, děláme tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (jako např. EU-US Privacy Schield) nebo vyžadujeme splnění jiných záruk na ochranu osobních údajů (např. Uzavření tzv. Smluvních doložek).


Jaké automatizované individuální rozhodování provádíme?

V současné době neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování s právním dopadem na dotčené osoby.


Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejdéle, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Při uchovávání osobních údajů se řídíme doporučenými dobami uchovávání ve smyslu interních směrnic obchodní skupiny:

 • Knihu došlé pošty a knihu odeslané pošty po jejím zaplnění uschovává provozovatel IO během deseti let od data přijetí nebo odeslání v knize zapsané poslední zásilky;
 • Inventární Poplachový rozpis archivuje provozovatel IO během deseti let od jeho sepsání;


Všeobecné doby uchovávání osobních údajů na námi vymezené účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Účel Všeobecná doba uchovávání osobních údajů
Poskytování zboží a služeb Během trvání smluvního vztahu se zákazníkem.
Zasílání marketingové komunikace (newsletter) Až do zaslání námitky proti zpracování nebo vyznačení "odhlásit" z newsletteru.
Účetní a daňové účely (účetní agenda) Během deseti let následujících po účetním roce, kterého se účetní doklady, účetní knihy, seznamy účetních knih, seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví, odpisový plán, soupisy inventarizační zápisy, účtový rozvrh týkají.
Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda) Až do promlčení právního nároku.
Plnění smlouvy s fyzickými osobami – plnění smlouvy Během trvání smluvního vztahu s fyzickou osobou.
Provozování profilů na sociálních sítích Až do odstranění příspěvku samotnou dotyčnou osobou, odstranění příspěvku z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotčené osoby o vymazání osobních údajů.
Archivní účely a správa registratury Během lhůt uložení podle spisového plánu.
Statistické účely: Během trvání / existence jiných účelů zpracovávání.


Výše uvedené doby uchovávání stanoví pouze obecné doby, během nichž dochází ke zpracovávání osobních údajů na dané účely. Ve skutečnosti však přistupujeme k likvidaci nebo anonymizaci osobních údajů ještě před uplynutím těchto všeobecných dob, pokud dané osobní údaje již považujeme za nepotřebné z hlediska výše uvedených účelů zpracování. Např.:

 • Obchodní komunikaci (email) uchováváme 2 roky;
 • Přijaté obchodní nabídky uchováváme 2 roky;
 • Vystavené obchodní nabídky uchováváme 5 let;
 • Přijaté obchodní objednávky uchováváme 5 let;
 • Vystavené obchodní objednávky uchováváme 5 let;
 • Telefonické nahrávky uchováváme 1 rok;
 • Odběratelské nebo jiné smlouvy uchováváme 5 let po skončení platnosti.


Pokud máte zájem dozvědět se, zda o Vás aktuálně zpracováváme Vaše osobní údaje na konkrétní účely, obraťte se na nás s žádostí o potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje.


Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné a nepředstavuje smluvní nebo zákonnou povinnost. Osobní údaje nám můžete poskytnout různými způsoby např.:

 • komunikací s námi;
 • registrací na našem zákaznickém internetovém obchodě;
 • účastí na akcích pořádaných naší společností;
 • účastí na aktivitách naší společnosti na sociální síti;
 • vyplněním a odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo otázkami.

Vaše osobní údaje však můžeme získat také od Vašeho zaměstnavatele nebo od společnosti, v souvislosti, s níž vaše osobní údaje zpracováváme. Nejčastěji jde o případy, kdy s danou společností uzavíráme nebo vyjednáváme smluvní vztah nebo jeho podmínky. Pokud se získání osobních údajů týká smluvního vztahu, nejčastěji jde o smluvní požadavek nebo požadavek, který je potřebný na uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už Vašich nebo Vašich kolegů), může mít negativní důsledky pro organizaci, kterou zastupujete, nakolik nemusí dojít k uzavření nebo realizaci smluvního vztahu. V případě, že jste členem statutárního orgánu organizace, která je naší stranou nebo se kterou jednáme o uzavření smluvního vztahu, Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů a registrů. Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný námi vymezený účel zpracování osobních údajů.

Jaká práva máte jako dotčená osoba?
 

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu i pro účely přímého marketingu včetně profilování.

„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.“ Jedná se jen o zasílání marketingového newsletteru. Dané právo můžete realizovat buď „odhlášením se z odběru“ v textu každého marketingově zaměřeného emailu nebo zasláním námitky na naše kontaktní údaje uvedené výše.

Právo namítat máte i vůči zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme. V našem případě jde o tyto účely zpracování:

 • Poskytování zboží a služeb;
 • Zasílání marketingové komunikace (newsletter);
 • Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda);
 • Provozování profilů na sociálních sítích.

V případě uplatnění tohoto práva Vám rádi prokážeme způsob, kterým jsme vyhodnotili tyto oprávněné zájmy jako převažující nad právy a svobodami dotčených osob.

GDPR stanoví obecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv, jim bude z naší strany vyhověno, nakolik v konkrétním případě se mohou uplatnit výjimky, resp. některá práva jsou navázána na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a použitelných výjimek.


Jako dotčená osoba máte zejména:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné osobní údaje;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20, pokud se zpracovávání osobních údajů zakládá na právním základě souhlasu podle plnění smlouvy.
 • Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo se obrátit se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy nebo námitky řešit primárně komunikací s námi.


Zpracovávání souborů cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webstránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozích návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webové stránky používají cookies zejména pro účely základního / všeobecného měření návštěvnosti. Kromě toho nám tyto technologie pomáhají lépe pochopit chování uživatelů. I když jsou informace shromažďovány pomocí cookies a dalších podobných technologií typicky neosobní povahy, tak v rozsahu, ve kterém jsou adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považovány právním řádem za osobní údaje, zacházíme s těmito identifikátory jako s osobními údaji.

Naše webové lokality přímo ukládají do souboru cookie informaci o trvalém skrytí lišty s oznámením o používání souborů cookie po projevení souhlasu návštěvníka. Web ukládá do souboru cookie identifikátor relace, díky kterému je možné si pamatovat a zobrazovat příslušnému návštěvníkovi obsah jeho nákupního košíku a další nastavení objednávky bez nutnosti registrace a přihlašování. Relace je aktivní do ukončení nákupu zaplacením, nejdéle 14 dní.

Jak můžete zakázat či omezit používání souborů cookie? Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies vymazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit vynucené smazání všech cookies po zavření prohlížeče.


Více informací o jednotlivých prohlížečích naleznete zde:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-SK/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Opera: http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html


Kromě toho používají soubory cookie nástroje třetích stran, které jsou na webových stránkách implementované:

Google Analytics – analytický nástroj, který ukládáním informací do souborů cookie umožňuje generovat statistické výstupy o návštěvnosti webu. Tato funkcionalita není nezbytná pro prohlížení a slouží nám na monitoring provozu webu a jeho zlepšování. Používají se trvalé soubory cookie, nástroj zajišťuje třetí strana. Zobrazit podrobnosti.

Informace ukládané v souborech cookie se nepoužijí na vaši osobní identifikaci. Soubory cookie se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu. V rámci implementovaných nástrojů třetích stran mohou být použity soubory cookie, na které nemáme vliv a jejich uložení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.

Jak kontrolovat soubory cookie? Soubory cookie můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení. Slouží k tomu nástroje, které jsou součástí vašeho internetového prohlížeče, nebo doplňky od třetích stran. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.


Sociální sítě

Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes která spolu komunikujeme. Naše podmínky ochrany soukromí vysvětlují jen základní otázky týkající se správy našich profilů nebo profilů našich klientů. Máme pouze typická administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše nebo klientské profily. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávané poskytovateli platforem sociálních sítí (jako Facebook, LinkedIn a Youtube) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.


Náš závazek vůči ochraně soukromí

Ochrana soukromí je pro nás nesmírně důležitá. Je naším cílem a záměrem poskytovat naše služby takovým způsobem, aby za všech okolností byly dodrženy základní zásady a principy ochrany soukromí a zejména ochrany osobních údajů. Naší prioritní zásadou je získávat a uchovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu.


Změny podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám dáme nevědomí např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.


Podmínky ochrany osobních údajů platné od 25.08.2020

Produkt byl přidán do porovnání. V porovnání máte 0 produkty. Přejít na porovnání